Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NeerijnenStaatscourant 2017, 43764Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ‘’Uitwerkingsplan Klingelenberg Noord te Tuil’, gemeente Neerijnen

Logo Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Uitwerkingsplan Klingelenberg Noord te Tuil’’ ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

 

Het plan betreft de ontwikkeling van maximaal 24 woningen aan de oostzijde van het dorp Tuil.

 

Het ontwerpbestemmingsplan inzien

Het ontwerpbestemmingsplan betreft de uitwerking van het bestemmingsplan ‘Klingelenberg Noord’. Met dit uitwerkingsplan wordt de realisatie van maximaal 24 grondgebonden woningen mogelijk gemaakt voor het projectgebied Klingelenberg noord. Het plan ligt van 4 augustus 2017 tot en met 14 september 2017 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. Het plan is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via planID: NL.IMRO.0304.tuiklingnoord1702. Het plan ligt ook in het gemeentehuis ter inzage. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken dient u vooraf een afspraak te maken.

 

Reageren op het plan

Tijdens de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerpplan kenbaar maken.

Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen, postbus 30, 4180BA te Waardenburg. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u hiervoor via het team Dienstverlening en Beleid van de gemeente (telefoonnummer 14 0418) een afspraak maken met de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening.

 

Neerijnen, 3 augustus 2017

Burgemeester en wethouders van Neerijnen