Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeldermalsenStaatscourant 2017, 4372Ruimtelijke plannenKennisgeving verleende Omgevingsvergunning Wilhelminazijstraat 1a Meteren (Geldermalsen)

Logo Geldermalsen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen maken bekend, dat met ingang van

27 januari 2017 voor een ieder, gedurende zes weken (tot en met 9 maart 2017) tijdens openingstijden bij het Klantencontact-centrum in het gemeentehuis, ter inzage ligt de volgende beschikking met bijbehorende stukken:

•Wilhelminazijstraat 1a te Meteren: afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het realiseren van een vrijstaande woning.

Voor het inzien van de stukken moet vooraf een telefonische afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 0345-586611.

De stukken zijn tevens te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Zoek de locatie op de kaart aan de hand van het adres, of zoek op IDN: NL.IMRO.0236.METWilhelminastr1a-VSG1.

Gedurende de beroepstermijn, dus tot en met 9 maart 2017, kan beroep worden aangetekend door:

  • belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen de ontwerp beschikking hebben ingediend.

  • belanghebbenden die niet verweten kunnen worden dat zij niet tijdig een zienswijze hebben ingediend.

Het beroepschrift kan worden gericht aan de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht

  • de redenen van het beroep

Belanghebbenden die menen dat op grond van hun spoedeisend belang het besluit niet in werking kan treden, hebben tevens de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Rechtbank Gelderland. Zowel voor het indienen van beroep als voor het aanvragen van een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.