Wijzigingsplan woningbouw Nimmerdor (Bakkersland) Grijpskerke, vastgesteld

Logo Veere

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 januari 2017 het ontwerp wijzigingsplan woningbouw Nimmerdor ongewijzigd vastgesteld. Het gebied Nimmerdor aan de noordzijde van de kern Grijpskerke is in ontwikkeling voor woningbouw. De nieuwbouwplannen zijn nu aangekomen bij de laatste ontwikkelingsfase. Er is toepassing gegeven aan de voor de locatie opgenomen wijzigingsbevoegdheid waarmee burgemeester en wethouders de bestemming 'Agrarisch' hebben gewijzigd in de bestemming 'Wonen'. Tegen het ontwerp wijzigingsplan zijn geen zienswijzen ingediend, zodat het plan ongewijzigd is vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan en het besluit van ons college liggen van 26 januari tot en met 8 maart 2017 ter inzage. Het digitale vastgestelde bestemmingsplan wordt vanaf 26 januari 2017 beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer NL.IMRO.0717.0110WPNimmeGrk-VG01. Ook is er de mogelijkheid om het plan in te komen zien op het gemeentehuis.

 

Gedurende de termijn van ter inzagelegging kunnen belanghebbenden, die aantonen dat zij niet in de gelegenheid zijn geweest tijdig een zienswijze in te dienen, een beroepschrift indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het vastgestelde wijzigingsplan treedt in werking op 9 maart 2017, tenzij bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend en daarop is beslist.

 

 

Domburg, 25 januari 2017

Burgemeester en wethouders van Veere,

De secretaris, De burgemeester

 

 

J.F.M. Steinbusch drs. R.J. van der Zwaag

 

Naar boven