Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergStaatscourant 2017, 43483Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan “Bergse Slot, Stadsweg 49, Geertruidenberg”

Logo Geertruidenberg

Het college van B&W maakt bekend dat met ingang van 28 juli 2017 het ontwerpbestemmingsplan Bergse Slot, Stadsweg 49, Geertruidenberg (NL.IMRO.0779.GBBPbergseslot-on01) ter inzage ligt (art. 3.8 Wet ruimtelijke ordening juncto afd. 3.4 Algemene wet bestuursrecht).

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van tien patiowoningen op het perceel Stadsweg 49 in Geertruidenberg. De voormalige bedrijfsbebouwing (garagebedrijf) is inmiddels gesloopt.

 

Ligging plangebied

Het plangebied ligt aan de westrand van de kern Geeertruidenberg, aan de Stadsweg 49. Ten noorden en zuiden van het plangebied staat appartementengebouwen en ten oosten van het plangebied is grondgebonden woningbouw aanwezig.

 

Hogere waarde Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg maken tevens bekend dat zij voornemens zijn een hogere waarde ingevolgde de Wet geluidhinder als bedoeld in artikel 59 en artikel 83 van de wet voor het plan “Bergse Slot, Stadsweg 49, Geertruidenberg” vast te stellen.

 

Communicatie

U kunt het ontwerpbestemmingsplan, de bijbehorende stukken en de ontwerpbeschikking hogere waarde Wet geluidhinder gedurende zes weken met ingang van vrijdag 28 juli 2017 tot en met donderdag 7 september 2017 inzien in de Gemeentewinkel, Vrijheidstraat 2 in Raamsdonksveer. U kunt er elke werkdag terecht van 08.30 uur tot 13.00 uur en op woensdag van 14.00 uur tot 20.00 uur. Ook kunt u het voorontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl en http://0779.ropubliceer.nl

 

Tijdens bovengenoemde termijn iedereen zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moet u richten aan:

de gemeenteraad van de gemeente Geertruidenberg

Postbus 10.001

4940 GA Raamsdonksveer

 

Met betrekking tot de ontwerpbeschikking hogere waarden Wet geluidhinder kan een ieder, gedurende bovengenoemde termijn, zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Geertruidenberg, Postbus 10.001, 4940 GA Raamsdonksveer.

Als u uw zienswijze mondeling kenbaar wilt maken of als u tijdens openingstijden de stukken niet kunt inzien, kunt u contact opnemen met mw. Wilma Lemoine, telefoonnummer 0162-579595.