Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijnwaardenStaatscourant 2017, 4303OverigKennisgeving ontwerp Omgevingsvisie Gelders eiland 2030

Logo Rijnwaarden

Burgemeester en wethouders van Rijnwaarden maken bekend dat zij op grond van de Inspraakverordening gelegenheid tot inspraak bieden over de ontwerp Omgevingsvisie Gelders eiland 2030.

Toelichting

De gemeente wil klaar zijn voor de toekomst. Hoe die er voor het Gelders eiland, zoals Rijnwaarden veelal wordt aangeduid, uit ziet, wil zij graag in een visie vastleggen. In de Omgevingsvisie wordt de ambitie en het ruimtelijk beleid voor de komende jaren vastgelegd. Dat moet een visie zijn waar bewoners en inwoners in geloven en bereid zijn zelf ook energie in te steken. Samen maken wij tenslotte de toekomst.

De Omgevingsvisie vormt na vaststelling de leidraad voor de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. Het gaat hierbij niet alleen om de toekomst van Lobith, Tolkamer, Aerdt, Spijk, Herwen en Pannerden, maar ook om de toekomst van de Bijland, het Rijnstrangengebied en de bedrijventerreinen. De Omgevingsvisie raakt daarmee iedere inwoner en ondernemer, maar ook de bezoekers van Rijnwaarden. Juist daarom is het zo belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners en organisaties uit Rijnwaarden mee denken over de toekomst van Rijnwaarden.

Terinzagelegging i.v.m. inspraak

De ontwerp Omgevingsvisie Gelders eiland 2030 ligt van donderdag 26 januari 2017 tot en met woensdag 8 maart 2017 ter inzage op het gemeentehuis. U kunt de ontwerp Omgevingsvisie Gelders eiland 2030 ook online bekijken via www.samenrijnwaarden.nl.

Vragen

Heeft u vragen over de inhoud van de ontwerp Omgevingsvisie? Dan kunt u contact opnemen met Jan-Willem Heijsteeg via telefoonnummer (0316) 56 56 00 of via mail j.heijsteeg@rijnwaarden.nl.

Zienswijze

Gedurende de bovengenoemde termijn kan een ieder zienswijze met betrekking tot de ontwerpvisie schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Degenen die mondeling willen reageren kunnen hiervoor een afspraak maken met Jan-Willem Heijsteeg.

Wat gebeurt er verder

Het eindverslag van de inspraak wordt te zijner tijd toegezonden aan de indieners van de mondelinge en schriftelijke reacties. De zienswijzen worden betrokken bij de definitieve omgevingsvisie, waarover naar verwachting in de gemeenteraad van april 2017 wordt besloten. Tegen het besluit van de gemeenteraad staat geen beroep open.