Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MenameradielStaatscourant 2017, 42906VergunningenNr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel;

Logo Menameradiel

Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

Overwegende dat,

Rond Berlingastate de parkeerdruk betrekkelijk hoog is vanwege de bebouwingsdichtheid in relatie tot openbare (parkeer)ruimte,

Dat het hoger gelegen Berlingastate voor minder validen te voet een opgave is vanwege de te overbruggen helling c.q. hoogteverschil,

Dat de afstand tot de openbare parkeerplaatsen gezien de parkeerdruk echter in veel gevallen meer is dan hetgeen is gesteld in het beleid tot het toekennen van een gehandicaptenparkeerplaats,

de maatregel, gezien de persoonlijk fysieke beperkingen, in de behoefte voorziet van de individuele weggebruiker, en in dit specifieke geval prevaleert boven het algemeen belang,

de maatregel strekt ( gelet op artikel 2.1 lid b van de Wegenverkeerswet) tot het beschermen van weggebruikers en passagiers;

de maatregel is besproken met de coördinator verkeer van de politie in Sint Annaparochie;

Besluiten:

Door plaatsing van het bord E06 van bijlage I van het RVV 1990 een van de parkeerplaatsen aan noordgevel van het zorgcentrum Berlingastate te Berltsum, een voertuig gebonden gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen en te reserveren voor het vervoermiddel van de heer Van der Wagen, Hofsleane 28k, Berltsum;

Dit besluit conform de wettelijke eisen te publiceren in de Staatscourant en informatief in het gemeentelijke mededelingenblad “Ynformaasje” en de gemeentelijk website.

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de

gemeente Menameradiel in haar vergadering van 18 juli 2017.

de secretaris, de burgemeester,