Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergStaatscourant 2017, 42169Ruimtelijke plannenWeek 29: Vooraankondiging Ontwerpbestemmingsplan ‘Koninginnebastion’

Logo Geertruidenberg

Het college van B&W maakt bekend dat met ingang van 28 juli 2017 het ontwerpbestemmingsplan Koninginnebastion (NL.IMRO.0779.GBBPkoninginnebast-on01) ter inzage ligt (art. 3.8 Wet ruimtelijke ordening juncto afd. 3.4 Algemene wet bestuursrecht). Het bestemmingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van het zorgcomplex Hoge Veer met aanleunwoningen en de realisatie van ca. 65 woningen.

Ligging plangebied

Het gebied waar het bestemmingsplan betrekking op heeft ligt aan de zuidkant van de historische kern van Geertruidenberg. Het gebied wordt aan de noordkant begrensd door de Centraleweg/Stationsweg en in het zuiden door de rivier de Donge. De oost- en westgrens worden gevormd door de Walgang (Brandepoortbastion) en de Frederik Hendrikwal (Oranjebastion), waarbij het plan geen betrekking heeft op de groene ruimtes tussen de drie bastions.

Hogere grenswaarden

Tevens maakt het college B&W op grond van artikel 110c van de Wet geluidhinder bekend, dat met ingang van 28 juli 2017 tot en met 7 september 2017 het volgende besluit ter inzage ligt: het ontwerp besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder. Dit besluit heeft betrekking op het plangebied zoals hierboven beschreven. Voor het vaststellen van hogere grenswaarden is Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Communicatie

U kunt het ontwerpbestemmingsplan, de bijbehorende stukken en het eindverslag van de inspraakprocedure en het vooroverleg gedurende zes weken met ingang van 28 juli 2017 tot en met 7 september inzien in de gemeentewinkel. Ook kunt u het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken inzien op 0779.ropupliceer.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl

Tijdens bovengenoemde termijn kan iedereen zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moet u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Geertruidenberg. Voor het Ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder kunnen belanghebbenden hun zienswijze indienen bij het college van B&W. Belanghebbenden kunnen t/m 7 september 2017 zienswijze indienen. Als u uw zienswijze mondeling kenbaar wilt maken of als u tijdens openingstijden de stukken niet kunt inzien, kunt u contact opnemen met Erik Dekkers, 14 0162.

Informatieavond

Eind augustus wordt in samenwerking met de ontwikkelaar(s) een informatieavond georganiseerd. U wordt hierover t.z.t. geïnformeerd.