Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijkerkStaatscourant 2017, 41980Ruimtelijke plannenGemeente Nijkerk - Vastgesteld bestemmingsplan , ‘Buitengebied Nijkerk 2017’

Logo Nijkerk

Burgemeester en wethouders van Nijkerk maken in verband met het bepaalde in artikel 3.8, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de raad van de gemeente Nijkerk bij besluit van 30 mei 2017 het bestemmingsplan ‘Buitengebied Nijkerk 2017’ en daarmee ook de bijbehorende planMER gewijzigd heeft vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan geeft regels voor alle percelen in het buitengebied van de gemeente Nijkerk. Het beschermen van de aanwezige landschappelijke en natuurlijke waarden, in combinatie met het vastleggen van de gebruiks- en bouwmogelijkheden van bestaande (agrarische) bedrijven en woningen staat voorop. Hierbij zijn de geldende regelingen geactualiseerd naar de nu geldende maatstaven. Daarnaast is gestreefd om aan de regelingen voldoende flexibiliteit mee te geven, zodat ook op toekomstige ontwikkelingen kan worden ingespeeld.

In het vastgestelde bestemmingsplan zijn diverse aanpassingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan doorgevoerd, als gevolg van ingediende zienswijzen. Alle zienswijzen zijn samengevat en van een reactie voorzien in de ‘Nota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen’.

Reactieve aanwijzing provincie Gelderland

Gedeputeerde staten van de provincie Gelderland hebben op 4 juli 2017 besloten tot een reactieve aanwijzing tegen een drietal artikelen in het bestemmingsplan. De aanwijzing richt zich tegen de bevoegdheid van burgemeester en wethouders om medewerking te verlenen aan het vergroten van bouwvlakken voor niet-grondgebonden veehouderijen tot maximaal 1,5 hectare. Deze wijzigingsbevoegdheid is opgenomen in de volgende drie artikelen van het bestemmingsplan:

1. bestemming ‘Agrarisch’, artikel 3.6.2;

2. bestemming ‘Agrarisch met waarden- Landschappelijke en natuurwaarden, artikel 6.6.2 en

3. bestemming ‘Agrarisch met waarden – Landschappelijke waarden, artikel 7.6.2.

Met deze aanwijzing treden deze drie artikelen niet in werking.

De reactieve aanwijzing betreft slechts een klein deel van voornoemde bestemmingen. De overige artikelen en de daarin gegeven bestemmingsregeling zijn onveranderd gebleven.

Inzage

Het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad, het aanwijzingsbesluit van gedeputeerde staten en het vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende stukken, waaronder het planMER en de ‘Nota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen’, liggen met ingang van 20 juli 2017, zes weken ter inzage.

Voornoemde documenten Het vaststellingsbesluit en de vastgestelde stukken zijn online te raadplegen via de link http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0267.BP0057-0003 en via www.nijkerk.eu/ruimtelijkeplannen. Het bestemmingsplan en alle bijbehorende stukken zijn in te zien in de Publiekswinkel van het stadhuis, Kolkstraat 27 te Nijkerk, uitsluitend op afspraak. Dit kan bij voorkeur via www.nijkerk.eu/afspraak of via telefoonnummer 14-033.

 

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld door een ieder die een zienswijze heeft ingediend, dan wel redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdens de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan, een zienswijze in te dienen.

Volgens de wettelijke regels bevat het beroepschrift ten minste: de dagtekening, uw naam, adres en handtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (zo mogelijk met een kopie daarvan); de gronden van het beroep. Verder zendt u een kopie mee van de zienswijze die u tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend, of u geeft een toelichting waarom u niet in de gelegenheid was een zienswijze in te dienen.

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking; dat betekent dat het besluit na afloop van de beroepstermijn in werking treedt en kan worden uitgevoerd. Als u een direct en spoedeisend belang hebt om dat te voorkomen, kunt u binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit wordt van rechtswege geschorst totdat op dit verzoek is beslist. Indien geen verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan, treedt het bestemmingsplan daags na afloop van de beroepstermijn in werking.

Uw beroepschrift of verzoek om voorlopige voorziening adresseert u als volgt:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. Met uw elektronische handtekening (DigiD) kunt u digitaal een beroepschrift indienen via http://digitaalloket.raadvanstate.nl.

Beroep tegen de reactieve aanwijzing van provincie Gelderland

Een belanghebbende kan op grond van het bepaalde in artikel 8.2 Wet ruimtelijke ordening rechtstreeks beroep instellen tegen het aanwijzingsbesluit van provincie Gelderland bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te ’s-Gravenhage. De termijn voor indiening van een beroepschrift tegen het aanwijzingsbesluit loopt gelijk aan de termijn van terinzagelegging van dit besluit en het bestemmingsplan. Ook de overige vereisten voor het indienen van een beroepsschrift zijn van toepassing.

Ten aanzien van het aanwijzingsbesluit hebben belanghebbenden de mogelijkheid om, indien – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dit vereist, gelijktijdig met of na de indiening van het beroepschrift, een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Nijkerk, 19 juli 2017