Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OldebroekStaatscourant 2017, 4192Ruimtelijke plannenGewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied, Zuiderzeestraatweg 303’

Logo Oldebroek

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeenteraad op 15 december 2016 het bestemmingsplan Buitengebied, Zuiderzeestraatweg 303 gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan betreft de vergroting van het bestemmingsvlak ‘Bedrijf-1’, waardoor dit aansluit bij de aanwezige oppervlakteverharding. Het gebied waarop de vergroting van het bestemmingsvlak betrekking heeft, mag niet worden bebouwd en uitsluitend voor opslag worden benut. Aanvullend voorziet het bestemmingsplan in een bestemming ‘Groen’, waarmee de landschappelijke inpassing van het bedrijfsperceel wordt geborgd.

Wijzigingen

Naar aanleiding van ambtshalve wijzigingen is het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld in vergelijking tot het ontwerpbestemmingsplan. In de planregels zijn in artikel 4.1 (bestemming Bedrijf-1, bestemmingsomschrijving) met het oog op de leesbaarheid van het plan twee regels geheel verwijderd. Het betreffen de regels: "c. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning" en "k. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten', geen bedrijfswoning is toegestaan". Naar aanleiding daarvan is de vernummering van de overige onderdelen in dat artikel overeenkomstig aangepast.

Inzage termijn

Van woensdag 25 januari 2017 tot en met dinsdag 7 maart 2017 liggen het vastgestelde bestemmingsplan en het raadsbesluit met bijbehorende stukken ter inzage. U kunt de stukken op de volgende manieren inzien:

  • 1.

    bij de informatiebalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek;

  • 2.

    op de gemeentelijke website, www.oldebroek.nl;

  • 3.

    op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kunt u zoeken op Planidentificatie: NL.IMRO.0269.BG151-VG01

Beroep bestemmingsplan

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening juncto de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, beroep instellen. Beroep indienen kan bij: de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Tegen de gewijzigde onderdelen van het bestemmingsplan kan elke belanghebbende beroep instellen.

Inwerkingtreding van het bestemmingsplan

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 8 maart 2017 tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan pas in werking, nadat op het verzoek is beslist.

 

Het college van de gemeente Oldebroek, 24 januari 2017