Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaastrichtStaatscourant 2017, 41475OverigGemeente Maastricht, Ontwerp Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg.

Logo Maastricht

De 18 gemeenten binnen de regio Zuid-Limburg werken samen aan het opstellen van een structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg. In dit kader maakt het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht bekend dat de ontwerp structuurvisie ‘Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg’ ter inzage ligt. De structuurvisie geeft op hoofdlijnen een toekomstbeeld van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van detailhandel, kantoren en bedrijventerreinen. Voor het gemeentebestuur is de structuurvisie een belangrijke leidraad voor het opstellen van toekomstige bestemmingsplannen en het toetsingskader voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen binnen het gemeentelijke grondgebied. De ontwerp structuurvisie is tot stand gekomen op basis van breed ambtelijk en bestuurlijk overleg binnen de regio Zuid-Limburg. Daarnaast zijn in Zuid-Limburg brede informatiesessies georganiseerd voor raadsleden en stakeholders.

 

Ter inzage

Met ingang van 21 juli tot en met 8 september 2017 ligt de ontwerp structuurvisie ‘Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg’ voor iedereen tijdens openingsuren ter inzage bij het gemeenteloket, Mosae Forum 10, Maastricht. Digitaal is de ontwerp structuurvisie in te zien door middel van de volgende link: www.gemeentemaastricht.nl/structuurvisie

 

Indienen zienswijzen

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan door iedereen een zienswijze worden ingediend. Richt schriftelijk uw inspraakreactie aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Dit kan ook per e-mail via post@maastricht.nl onder vermelding van: Aan het college van burgemeester en wethouders van Maastricht, inspraakreactie ontwerp structuurvisie ‘Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg’.

 

Vervolg

Na de ter inzage periode zal de gemeenteraad geïnformeerd worden over de zienswijzen. De gemeenteraad zal, met inachtneming van de ingediende reacties, de structuurvisie vaststellen. De vaststelling van de structuurvisie ‘Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg’ zal via de formele weg bekend worden gemaakt en via de gebruikelijke weg aan het gemeenteloket ter visie gelegd. Tevens wordt de structuurvisie digitaal raadpleegbaar gemaakt op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

De Structuurvisie is voor burgers niet direct bindend. U kunt dan ook niet in bezwaar en/of beroep gaan tegen de vastgestelde Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg. Een eensluidende structuurvisie ‘Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg’ zal worden voorgelegd aan alle Zuid-Limburgse gemeenten.