Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied herziening 2016” (BP1134) met ontwerp-planMER, Maasdriel

Logo Maasdriel

De gemeente Maasdriel actualiseert de bestemmingsplannen voor het buitengebied van de gemeente. De actualisatie van de bestemmingsplannen “Buitengebied, binnendijks deel” en “Buitengebied, buitendijks deel” is noodzakelijk om actueel beleid en tussentijdse ontwikkelingen in de plannen te verwerken. Beoogd wordt te komen tot harmonisatie van de bestemmingsregelingen voor het buitengebied binnen de Bommelerwaard. Verder schrijft de wet voor, dat bestemmingsplannen niet ouder mogen zijn dan 10 jaar (artikel 3.1 lid 2 Wet ruimtelijke ordening).

Door de toepassing van actueel beleid en actuele wet- en regelgeving, zoals onder meer voor Natura 2000-gebieden (externe werking hiervan geeft beperkingen voor nieuwe ontwikkelingen), is de geactualiseerde bestemmingsregeling meer consoliderend van aard en wordt met name uitgegaan van de bestaande situatie. In dat kader komen in de nieuwe bestemmingsregeling veel onbenutte gebruiks- en bouwmogelijkheden voor (vooral agrarische) bedrijven te vervallen.

Het plangebied van de actualisatie omvat het buitengebied van de gemeente Maasdriel, uitgezonderd de gebieden die vallen binnen het Provinciale Inpassingsplan “Tuinbouw Bommelerwaard” en het Provinciale Inpassingsplan “N831 Velddriel - Alemse Stoep”.

Het ontwerp van het bestemmingsplan is grotendeels conserverend, maar in het plan zijn diverse particuliere initiatieven opgenomen. Hieronder vallen enkele bedrijfsuitbreidingen, verandering van agrarische bouwvlakken en functieveranderingen (bijvoorbeeld sloop van agrarische bedrijfsbebouwing en nieuwbouw van woningen (VAB)).

Gelijktijdig met het ontwerp van het bestemmingsplan is een ontwerp van het planMER opgesteld, aangezien het ontwerpbestemmingsplan kaderstellend is voor m.e.r.-(boordelings)activiteiten, voornamelijk in de vorm van de ontwikkelingsmogelijkheden voor veehouderijbedrijven. Tevens is volgens de Wet natuurbescherming een passende beoordeling verplicht voor het ontwerp-bestemmingsplan. Het ontwerp van het planMER, getiteld “MER bestemmingsplan Buitengebied Maasdriel”, ligt tezamen met het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken voor een ieder ter inzage.

Inzien

Van 20 juli 2017 tot en met 30 augustus 2017 liggen de ontwerpen van het bestemmingsplan en het plan-MER met de daarbij behorende stukken tijdens de openingstijden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis aan Kerkstraat 45 in Kerkdriel.

U kunt het bestemmingsplan ook vinden op;

De bronbestanden zijn beschikbaar via

http://maasdriel.digitaleplannen.nl/plannen/NL.IMRO.0263.BP1134-/NL.IMRO.0263.BP1134-ON01

Reageren

Iedereen kan tijdens de inzagetermijn reageren op het ontwerp van de plannen. Uw zienswijze stuurt u onder vermelding van “BP1134” aan: de gemeenteraad van Maasdriel, Postbus 10.000, 5330 GA Kerkdriel.

Wij ontvangen bij voorkeur uw zienswijzen schriftelijk, per e-mail is niet mogelijk!

Als u uw zienswijzen mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Meer informatie

Bel (14 0418) of mail (info@maasdriel.nl) de gemeente en vraag naar de heer J. van Kempen of de heer N. Aarts.

Naar boven