Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ErmeloStaatscourant 2017, 41315Ruimtelijke plannenBestemmingsplan “Kozakkenkamp 33, Ermelo”

Logo Ermelo

Het college van burgemeester en wethouders maakt, op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de raad van de gemeente Ermelo in zijn vergadering van 5 juli 2017 besloten heeft tot vaststelling van het bestemmingsplan Kozakkenkamp 33, Ermelo.

 

Toelichting bestemmingsplan

Vereniging “De Duurzame (door)start” is al geruime tijd met gemeente Ermelo in overleg over de aankoop en ontwikkeling van een locatie voor een nieuwbouwproject in de vorm van zelfbouw, ook bekend als CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Het plangebied is gelegen in de hoek Kozakkenkamp-Kostersland en wordt verder omsloten door bestaande woningen. In het plangebied is op dit moment de Volksuniversiteit Vuvera gevestigd, welke zal verhuizen naar een andere locatie. Binnen het nu geldende bestemmingsplan is er geen mogelijkheid voor de bouw van woningen. Het nieuwe bestemmingsplan gaat uit van de bouw van 10 rijwoningen, in 2 blokken van 5 woningen. De woningen worden in aansluiting met de huidige stedenbouwkundige opzet ingepast, waarbij ook de huidige speeltuin in het plangebied blijft behouden samen met een aangrenzende groenstrook. Tevens worden binnen het plangebied parkeerplaatsen voor de woningen aangelegd.

 

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan

In het vastgestelde bestemmingsplan zijn enkele kleine wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn weergegeven in de “Nota ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan Kozakkenkamp 33, Ermelo” (bijlage bij de toelichting).

 

Inzagetermijn

Met ingang van 20 juli 2017 tot en met 30 augustus 2017 ligt het raadsbesluit met het bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken voor een ieder ter inzage. U kunt het plan op de volgende wijze inzien:

 • -

  Analoog, via een afspraak met de afdeling Publiekszaken via www.ermelo.nl of telefonisch op 0341 56 73 21.

 • -

  Digitaal, raad te plegen via www.ermelo.nl/bestemmingsplannen.

 • -

  Digitaal, raad te plegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (RO-Online) identificatienummer NL.IMRO.0233.BPkozakkenkamp-0401.

   

Procedure beroep en voorlopige voorziening 

Gedurende bovenvermelde termijn van ter inzage legging kan tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep worden ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage door:

 

 • -

  Belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan hebben kenbaar gemaakt.

 • -

  Belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken.

 • -

  Belanghebbenden tegen de wijzigingen die bij de vaststelling door de raad van de gemeente Ermelo ten opzichte van het Ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

 

Het instellen van beroep schort de werking van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet op. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

 

Degene die beroep instelt kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

  

Ermelo, 19 juli 2017

 

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo.