Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 41297

Gepubliceerd op 17 juli 2017 09:00
Inhoudsopgave

Verkeersbesluit (Registratienummer: 1377606)

Logo Purmerend

Burgemeester en wethouders van Beemster;

Overwegende dat ten behoeve van het bevorderen van de verkeersveiligheid voor fietsers, in de Purmenderweg ter hoogte van de kruising met de Volgerweg door middel van plaatsing van een obstakel een wegversmalling is aangebracht;

dat gebleken is dat deze passeerregeling echter tot onduidelijkheid en gevaarlijke situaties leidt, dit mede vanwege de plaatsing zeer dicht bij de overgang van de 60 kilometer per uur zone buiten de bebouwde kom en de 30 kilometer per uur zone binnen de bebouwde kom;

dat er overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gepleegd met de korpschef van de politie Noord-Holland, Zaanstreek-Waterland, over de voorgenomen verkeersmaatregel;

dat, gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet, de maatregel mede strekt tot het verzekeren van de veiligheid op (en de bruikbaarheid van) de weg;

dat deze maatregel tevens wordt genomen uit het oogpunt van het beschermen van weggebruikers en passagiers en de openbare orde;

dat de betreffende wegen en/of weggedeelten in beheer zijn bij de gemeente Beemster;

gelet op de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

gelet op het besluit van de raad der gemeente Beemster, d.d. 25 januari 1995, waarbij de bevoegdheid van de raad als bedoeld in artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994, aan hun college is gedelegeerd;

B E S L U I T E N :

Met ingang van 21 augustus 2017 ter verduidelijking van de passeerregeling de verkeersborden F5 en F6 als genoemd in bijlage 1 van het RVV 1990 te plaatsen ter hoogte van de wegversmalling in de Purmerenderweg ter hoogte van de kruising met de Volgerweg, conform bijgevoegde tekening.

Beemster,

burgemeester en wethouders van Beemster

B.A.C. Jonk-de Lange A.G. Dehé

Loco-burgemeester Loco-gemeentesecretaris

Bekend gemaakt op:

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift sturen naar burgemeester en wethouders van Beemster, Postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Hierin staat ten minste:

• uw naam en adres

• de datum

• een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft

• waarom u bezwaar heeft

Voorlopige voorziening

Daarnaast kunt u bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Postbus 1621, 2003 BR, vragen om uitstel van uitvoering van dit besluit. De voorzieningenrechter kan een tijdelijke regeling treffen tot er is besloten over uw bezwaar. U moet daarbij aantonen dat uw aanvraag spoed heeft. Een dergelijk verzoek behandelt de rechtbank pas nadat u griffierecht heeft gestort. U kunt het verzoekschrift ook digitaal (DigiD) indienen bij deze rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl