Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KerkradeStaatscourant 2017, 41029VerkeersbesluitenOnderwerp: Verkeersbesluit m.b.t. de definitieve bebording aansluiting Buitenring op Mensheggerweg / De Hopel

Logo Kerkrade

Reg. nr.:

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN KERKRADE

Overwegende:

dat blijkens de aanvraag van Boskalis Nederland Infra B.V. d.d. 16 juni 2017 in het kader van de aanleg van de Buitenring het noodzakelijk is dat ter plaatse van de aansluiting op de Mensheggerweg en de Hopel op korte termijn definitieve verkeersmaatregelen worden genomen in de vorm van een definitief bebordingsplan;

dat deze verkeersborden, al dan niet voorzien van onderborden, staan aangegeven op de bij de aanvraag behorende tekening met nr.T-BPLWEG-02.01-TEK-4018;

dat het voor wat betreft het Kerkraads territoir de volgende borden betreft, waarvoor in ieder geval een verkeersbesluit vereist is:

 • 11xB06 (verleen voorrang aan bestuurders op kruisende weg), waarvan 1 met onderbord OB401-150;

 • 1xB05 (voorrangskruispunt zijweg rechts);

 • 1xB04 (voorrangskruispunt zijweg links);

 • 4xG12a (fiets/bromfietspad) met div onderborden zoals OB502 (2x) en OB505 (2x);

 • 2xC02 (eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen);

 • 2xC16 (gesloten voor voetgangers);

 • 3xD01(rotonde, verplichte rijrichting);

 • 1xG09 (ruiterpad);

 • 1xG10 (einde ruiterpad);

 • 1xG11 (verplicht fietspad (met onderbord OB505);

 • 1xG12 (einde verplicht fietspad);

dat het met inachtneming van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 in het kader van het verzekeren van de veiligheid op de weg en het voorkomen of beperken van de door het verkeer veroorzaakte overlast en hinder, het thans noodzakelijk is over te gaan tot het treffen van bovengenoemde maatregelen;

dat op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 de plaatsing van een verkeersteken, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, krachtens een verkeersbesluit dient te geschieden; dat blijkens artikel 3 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) als een verkeersteken o.m. een verkeersbord wordt aangemerkt;

dat blijkens artikel 12 van het BABW voor de plaatsing van bovenstaande borden uit Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV1990) een verkeersbesluit is vereist;

dat op grond van artikel 18, eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994 wij bevoegd zijn dit verkeersbesluit te nemen;

dat de politie op de hoogte is van dit bebordingsplan en dat zij daarmee kunnen instemmen;

gelet op de “Mandaat-, volmacht- en machtigingsregeling College Kerkrade 2016” met bijbehorende lijst en wel paragraaf 3 (3.5.1. t/m 3.5.10) inzake verkeer;

BESLUITEN

over te gaan tot plaatsing van de volgende borden (aan de hand van het definitief bebordingsplan, vermeld

op de aanvraag van 16 juni 2017)) op de plekken welke op tekening nr.T-BPLWEG-02.01-TEK-4018 staan aangegeven voor wat betreft de aansluiting van de Buitenring op de Mensheggerweg en de Hopel, te weten;

 • 11xB06 (verleen voorrang aan bestuurders op kruisende weg), waarvan 1 met onderbord OB401-150;

 • 1xB05 (voorrangskruispunt zijweg rechts);

 • 1xB04 (voorrangskruispunt zijweg links);

 • 4xG12a (fiets/bromfietspad) met div onderborden zoals OB502 (2x) en OB505 (2x);

 • 2xC02 (eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen);

 • 2xC16 (gesloten voor voetgangers);

 • 3xD01(rotonde, verplichte rijrichting);

 • 1xG09 (ruiterpad);

 • 1xG10 (einde ruiterpad);

 • 1xG11 (verplicht fietspad (met onderbord OB505);

 • en 1xG12 (einde verplicht fietspad).

Kerkrade, 11 juli 2017

Namens het college,

Het hoofd van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling,

Ir. A.M.G.L. Passau

Dit besluit is gepubliceerd in de Staatscourant en in 1Kerkrade van woensdag, 19 juli 2017.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatie van deze bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift tegen dit besluit indienen. Het bezwaarschrift dient schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders van Kerkrade, postbus 600, 6460 AP Kerkrade te worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten.

De stukken liggen vanaf donderdag, 20 juli 2017 t/m woensdag, 30 augustus 2017 ter inzage bij de centrale balie op de begane grond van het Stadskantoor, Markt 33, te Kerkrade.