Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BladelStaatscourant 2017, 40964Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan “Ganzestraat 27 Hapert”

Logo Bladel

Burgemeester en wethouders van Bladel maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad op 6 juli 2017 het bestemmingsplan “Ganzestraat 27 Hapert” ongewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het mogelijk maken van een functieverandering (agrarische kinderopvang) binnen de reeds aanwezige bebouwing en het verplaatsen van de aanduiding sr-vr2 zodat deze overeenkomt met de feitelijke situatie. Het is gelegen op het kadastraal perceel bekend gemeente HGL04, sectie G, nummer 872, plaatselijk bekend Ganzestraat 27 te Hapert. Tegen het plan zijn geen zienswijzen ingebracht, waardoor het plan niet is gewijzigd.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt inclusief bijbehorend raadsbesluit gedurende zes weken van 20 juli tot en met 30 augustus 2017 ter inzage bij het Klantcontact Centrum (KCC) in het gemeentehuis, Markt 21 te Bladel. U kunt daar terecht op maandag en woensdag van 09.00 tot 19.00 uur, op dinsdag en donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

U kunt de stukken ook inzien via www.bladel.nl/bestemmingsplannen of op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het plan kent het identificatienummer: NL.IMRO.1728.BPA5028Ganzest27-VAST.

Beroep

Gedurende de terinzagelegging kan beroep worden ingesteld door:

- degene die een zienswijze heeft ingebracht én belanghebbend is;

- een belanghebbende die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Het instellen van beroep is mogelijk gedurende de terinzagelegging tot en met 30 augustus 2017. Het beroepschrift moet worden gestuurd naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 31 augustus 2017. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Degene die beroep heeft ingesteld kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State om voorlopige voorziening vragen. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

Voor meer informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer J.M.H.L. Scheres van de afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 0497-361636).