Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LansingerlandStaatscourant 2017, 40779VerkeersbesluitenVerkeersbesluit instellen 60km/u zone parkeerverbod-zone en stilstaan verbod recreatiegebied

Logo Lansingerland

Rottemeren en omliggende wegen. T17.03719

Burgemeester en wethouders van Lansingerland

Overwegende het volgende:

Inleiding

In het gebied ten zuiden van Bleiswijk liggen een aantal wegen buiten de bebouwde kom. Deze wegen liggen in een gebied met zowel een agrarisch karakter (kassen) alsmede een recreatief karakter (recreatiegebied Rottemeren). De wegen hebben een beperkte verkeersfunctie. En zijn voornamelijk ter ontsluiting van het gebied. Het is wenselijk om de uniformiteit en verkeersveiligheid in het gebied te waarborgen, daarom is het wenselijk om een parkeerverbod, 60 km/u zone en stilstaan verbod in te stellen.

Wetgeving

Volgens de Wegenverkeerswet (WVW 1994, art. 2) kunnen regels worden vastgesteld met het doel tot:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer;

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden;

 • het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik.

Om deze doelen te bereiken kan het nodig zijn om verkeersmaatregelen te treffen. Artikel 15, 1e lid, van de WVW 1994 stelt dat voor het plaatsen of verwijderen van verkeerstekens en onderborden een verkeersbesluit moet worden genomen. Dit geldt wanneer hierdoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Het 2e lid van het artikel stelt dat een verkeersbesluit moet worden genomen wanneer verkeersmaatregelen op of aan de weg leiden tot een wijziging van de inrichting van de weg of wanneer verkeersmaatregelen leiden tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer. Dit geldt wanneer de maatregelen leiden tot een beperking of een uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van de weg of het weggedeelte gebruik kan maken.

Verkeersmaatregel en argumentatie

Hieronder wordt de in te stellen verkeersmaatregel toegelicht. Daarbij is tevens de onderbouwing van de maatregel uitgewerkt.

Snelheid 60 km/u zone

De onderhavige wegen zijn ingericht als erftoegangswegen buiten de bebouwde kom. De wegen Merenweg en Wilgenlei hebben in de huidige situatie een snelheidslimiet van 60 km/u per wegvak.

Dit blijft gehandhaafd en wordt door middel van dit verkeersbesluit geformaliseerd. Daarnaast hebben de Kooilaan, Rottebandreef, Hoekeindsekade, Vaandragerdreef, De Postdreef, Van der Hoekdreef, Duikerplantsoen en Bergsebosdreef al een 60 km/u-zone regime. Deze blijft ook gehandhaafd en wordt door middel van dit verkeersbesluit geformaliseerd. Op de Hoekeindseweg tussen de Merenweg en Leeuwenhoekweg geldt een 80 km/u limiet. De Hoekeindseweg heeft wegversmallingen en fietssuggestiestroken behorend bij een 60 km/u snelheidsregime buiten de bebouwde kom. Het is wenselijk om de snelheid te verlagen van 80 km/u naar 60 km/u. Dit omdat het beter aansluit op de essentiële herkenbaarheidskenmerken van de weg. Door de 60 km/u zone wordt de veiligheid op de weg verbeterd.

Parkeerverbod-zone

Op de Merenweg is het wenselijk om een parkeerverbod-zone in te stellen om het zicht op de kruising Wilgenlei-Merenweg te handhaven. Daarnaast is het wenselijk om de al bestaande parkeerverbod-zone op de Kooilaan, Rottebandreef, Hoekeindsekade, Vaandragerdreef, De Postdreef, Van der Hoekdreef, Duikerplantsoen en Bergsebosdreef, formeel in te stellen door middel van dit verkeersbesluit.

Stilstaan verbod

Op de Rottebandreef, ter hoogte van adres Rottebandreef 38, over een lengte ca. 150 meter aan beide zijde van de rijbaan en aan beide zijde van de in/uitrit van adres Rottebandreef 38 in te stellen.

Dit is wenselijk omdat door ladende en lossende voertuigen mogelijk hinder en verkeersonveiligheid ontstaat. Er is een alternatief (verharde strook) om te laden en te lossen aanwezig op de in/uitrit van het bovenstaande adres.

Situering en beheer van de wegen

De in dit verkeersbesluit genoemde wegen liggen buiten de bebouwde kom van de gemeente Lansingerland (kern Bleiswijk). De Hoekeindseweg is in beheer en onderhoud bij de gemeente Lansingerland. De Merenweg is in beheer en onderhoud bij Staatsbosbeheer. De Hoekeindseweg en de Merenweg is juridisch eigendom van de gemeente Lansingerland. Onderhavige verkeersmaatregelen zijn in positief overleg met Staatsbosbeheer op 08-03-2017 besproken.

Overleg met politie

Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft in de Verkeersadviesgroep van de gemeente Lansingerland overleg plaatsgevonden met de politie Rotterdam.

Bevoegdheid tot het nemen van het besluit

Het afdelingshoofd is in het geldende mandaatregister door het college gemandateerd tot het nemen van het besluit. Gelet op het vorenstaande en het bepaalde in de Wegenverkeerswet en de uitvoerings-regeling van die wet is tot het onderstaande besluit gekomen.

Besluiten:

I.De Hoekeindseweg (ten noorden van de kruising met de Leeuwenhoekweg), Merenweg, Wilgenlei, Kooilaan, Rottebandreef, Hoekeindsekade, Vaandragerdreef, De Postdreef,

Van der Hoekdreef, Duikerplantsoen en Bergsebosdreef aan te wijzen als 60 km/uur zone door het plaatsen van borden A1 (begin 60 km/uur zone) en A2 (einde 60 km/uur zone) van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. De borden worden geplaatst zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening.

 • I.

  Een parkeerverbodzone in te stellen op de Merenweg (ten oosten van de kruising met de Hoekeindseweg), Wilgenlei, Kooilaan, Rottebandreef, Hoekeindsekade, Vaandragerdreef, De Postdreef, Van der Hoekdreef, Duikerplantsoen en Bergsebosdreef door het plaatsen van de borden E1 (begin parkeerverbod zone) en E1ze (einde parkeerverbod zone), van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. De borden worden geplaatst zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening.

 • II.

  Een stilstaan verbod in te stellen op de Rottebandreef, ter hoogte van adres Rottebandreef 38, over een lengte ca. 150 meter aan beide zijde van de rijbaan en aan beide zijde van de in/uitrit van adres Rottebandreef 38, door het plaatsen van verkeersbord E2 (verbod stil te staan), van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. De borden worden geplaatst zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening.

 • III.

  Alle eerder genomen verkeersbesluiten voor zover deze betrekking hebben op de Merenweg en Wilgenlei in te trekken voor zover deze verkeersbesluiten betrekking hebben op het onderhavige snelheidslimiet of parkeerverbod;

 • IV.

  Dit besluit te publiceren in de Staatscourant en op de website van de gemeente Lansingerland.

 • V.

  Een kopie van dit besluit te zenden aan:

 • a.

  Politie Rotterdam, bureau Berkel en Rodenrijs, t.a.v. de heer R. Heuvelman, Postbus 70023, 3000 LD Rotterdam;

 • b.

  de afdeling Beheer & Onderhoud, wijkbeheerders (digitaal);

 • c.

  de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, M. Teunissen (digitaal);

 • d.

  G.Z-H, t.a.v. de heer ir. W. Potthoff, Postbus 341, 3100 AH Schiedam.

Namens burgemeester en wethouders van Lansingerland,

Ruud de Prez

Afdelingshoofd Beheer & Onderhoud

Bijlage: Situatietekeningen 60 km/u zone, parkeerverbod-zone en stilstaan verbod recreatiegebied ten zuiden van Bleiswijk en ten noorden met de gemeentegrens Rotterdam

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, of is het besluit onduidelijk? Neem altijd eerst contact op met de gemeente. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift hoeft te schrijven. Medewerkers van de gemeente nemen samen met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de gemeente Lansingerland. Let u er wel op, dat u het bezwaar indient binnen de wettelijke termijn. Het adres voor het indienen van schriftelijk bezwaar is:

College van burgemeester en wethouders van gemeente Lansingerland

Postbus 1

2650 AA Berkel en Rodenrijs

Of voor het indienen van digitaal bezwaar: zie www.lansingerland.nl onder het kopje ‘formulieren’.

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen de wettelijke termijn, zijnde zes weken na verzenddatum. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

 • uw naam en adres;

 • de datum van uw bezwaarschrift;

 • het nummer van deze brief, of stuur een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht);

 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;

 • uw handtekening.

Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. U kunt tijdens deze procedure een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam. Er moet dan wel sprake zijn van een spoedeisend belang. Het adres is:

Rechtbank Rotterdam

Sector bestuursrecht

Postbus 50951

3007 BM Rotterdam

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Daarvoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. Zie http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.