Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2017, 4073OverigBESLUIT HOGERE WAARDE WET GELUIDHINDER

Logo Heerhugowaard

Het college heeft op 16 januari 2017 hogere geluidswaarden vastgesteld van maximaal 55 dB voor het wegverkeerslawaai ten bate van de bouw van maximaal 41 appartementen aan de Umbriëllaan 10.

Het college heeft eveneens op 16 januari 2017 een omgevingsvergunning verleend voor het transformeren van een bestaand kantoorpand naar 41 appartementen. Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidsbelasting vanwege het wegverkeerslawaai op de gevels ter plaatse van de in de benodigde omgevingsvergunning geplande bebouwing hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden. Het college kan onder voorwaarden een hogere waarde vaststellen. Het college heeft het ontwerpbesluit hogere waarde ter inzage gelegd en geen zienswijzen ontvangen. Nu kan het college hogere waarden vaststellen van maximaal 55 dB. Beide besluiten zijn eveneens op 16 januari 2017 verzonden.

Inzagetermijn

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 25 januari 2017 gedurende zes weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. U kunt de stukken inzien via www.heerhugowaard.nl/terinzage of aan de balie van het gemeentehuis.

Bezwaar:

Binnen zes weken na datum van verzending van deze vergunningen kan een bezwaarschrift worden ingediend. Een bezwaarschrift kan alleen schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard.

In dit bezwaarschrift vermeldt u:

 • -

  uw naam, adres en telefoonnummer;

 • -

  de datum;

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

 • -

  de reden waarom u bezwaar maakt;

 • -

  uw handtekening.

Daarnaast kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, indien onverwijlde spoed dit vereist, gelet op de betrokken belangen, aan de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Rechtbank Noord-Holland, sectie Bestuur, Postbus 1621, 2003BR Haarlem.

Heerhugowaard, 24 januari 2017

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard

04SRO01s