Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaastrichtStaatscourant 2017, 40157VerkeersbesluitenVerkeersmaatregel Belvederelaan

Logo Maastricht

Ruimte / Mobiliteit / 2017-21033

 

Gemeente Maastricht

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende, dat de nieuwe A2-tunnel in Maastricht-Oost de verkeersdoorstroming verbetert in noord-zuid richting;

dat het project Noorderbrugtracé hierop aansluit en zorgt voor een betere doorstroming van het Maaskruisende verkeer aan de noordkant van de stad;

dat het project Noorderbrugtracé ook zorgt voor een snellere verbinding naar België (Lanaken/Smeermaas) en voor een goede aansluiting op het wegennet in Maastricht-West;

dat hiervoor aan de noordzijde van de (binnen)stad een geheel nieuwe verkeersstructuur wordt gerealiseerd;

dat het Noorderbrugtracé een totale lengte van ongeveer vijf kilometer heeft en zich uitstrekt van de brandweerkazerne in Limmel (Maastricht-Oost) tot aan de Nobellaan (Maastricht-West) en Brusselseweg (Maastricht-Noordwest;

dat door het nieuwe tracé richting het noorden te schuiven en een rechtstreekse verbinding met België te maken de drukke Statensingel en Hertogsingel ontlast worden;

dat dit leidt tot een betere lucht- en milieukwaliteit in grote delen van de stad;

dat binnen het bedrijventerrein Bosscherveld een rechtstreekse verbinding wordt gerealiseerd tussen de nieuwe aanlanding van de Noorderbrug en de Brusselseweg: de Belvédèrelaan;

een groot deel van de Belvédèrelaan al geruime tijd gereed en in gebruik is;

dat de Belvédèrelaan in noordelijke richting doorgetrokken wordt tot aan de Brusselseweg en daar aansluit op een nieuwe rotonde;

dat de Belvédèrelaan in zuidelijke richting wordt aangesloten op het talud van de nieuwe aanlanding van de Noorderbrug;

dat diverse verkeersmaatregelen worden genomen om de Belvédèrelaan aan te laten sluiten op de kruisende wegen;

dat deze maatregelen worden genomen om de veiligheid op de weg te verzekeren en de weggebruikers en passagiers te beschermen;

dat plaatsing van de in dit besluit genoemde verkeerstekens geschiedt zoals weergegeven in de tekeningen NBT-02-TU-001001, NBT-02-TU-001002 en NBT-02-TU-001004;

dat betreffende straat in beheer en onderhoud is bij de gemeente Maastricht;

dat te nemen verkeersmaatregelen besproken zijn met de Districtchef van politiedistrict Maastricht;

gelet op het bepaalde in de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het “Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer” en paragraaf 4 van de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

 

BESLUIT

 

 • 1.

  door het plaatsen van de borden B1 en B6 van Bijlage I van het RVV 1990 en haaientanden de Belvédèrelaan aan te wijzen als voorrangsweg;

 • 2.

  door het plaatsen van de borden D2 van Bijlage I van het RVV 1990 op de middengeleiders van de Belvédèrelaan alle bestuurders te gebieden de middengeleiders voorbij te gaan aan de zijde die de pijl op het bord aangeeft;

 • 3.

  door het plaatsen van de borden G12a van Bijlage I van het RVV 1990 de vrijliggende paden aan beide zijden van de Belvédèrelaan aan te wijzen als fiets/bromfietspad;

 • 4.

  door het aanbrengen van zebramarkering aan te wijzen als voetgangersoversteekplaats als bedoeld in artikel 49 van het RVV 1990 de oversteekplaats ten westen van de aansluiting met de Fort Willemweg.

Maastricht, 7 juli 2017

Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht, Wethouder Duurzaamheid, Mobiliteit en Kenniseconomie, voor deze, Interimmanager Mobiliteit,

E. Engels

Dit besluit is op de in de gemeente gebruikelijke wijze ter openbare kennis gebracht van 13 juli 2017 tot en met 24 augustus 2017, waarvan mededeling is gedaan in de Staatscourant van 13 juli 2017.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Op grond van het bepaalde in de artikelen 8:1 juncto artikel 7:1 juncto artikel 6:4 van de Awb kan, door degenen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen een termijn van zes weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt c.q. is verzonden of uitgereikt, bij ons college een bezwaarschrift worden ingediend.

U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen.

Als u het bezwaarschrift digitaal wilt indienen, kunt u dit doen via www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. U vindt hier een formulier waarmee u bezwaar kunt maken.

U kunt het bezwaarschrift ook per post indienen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

. de naam en het adres van de indiener;

. de dagtekening;

. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (zo mogelijk) uw

e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking. Om de inwerkingtreding van het besluit en de gevolgen daarvan op te schorten kan om een voorlopige voorziening worden verzocht. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950 te 6040 AZ te Roermond.

Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Bijlage