Planologische wijzigingsprocedure Oudelandsdijk 11 Spijkerboor

Logo Wormerland

Het college van burgemeester en wethouders is van plan met toepassing van de wijzigingsbevoegdheid ex artikel 3.6 lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening om een bestemmingswijziging van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Wormerland toe te passen voor een uitbreiding van het bouwvlak voor Oudelandsdijk 11 Spijkerboor voor de realisatie van een veldschuur.

Inzage: Het ontwerpwijzigingsplan met het IDN NL.IMRO.0880.BW2017005016-0301 met bijbehorende stukken kan vanaf donderdag 26 januari 2017 gedurende een periode van 6 weken t/m 8 maart 2017 worden ingezien in het gemeentehuis van Wormerland.

Ook is het plan direct raadpleegbaar op:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.NL.IMRO.0880.BW2017005016-0301

Zienswijzen: Gedurende bovengenoemde termijn van terinzageligging (van ) kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Wormerland, postbus 20 1530 AA Wormer.

Dit kan ook mondeling op afspraak met het taakveld Ruimtelijke Ordening, telefoon: 075-651 21 00.

 

Naar boven