Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2017, 39910VerkeersbesluitenOplaadpunt en herschikking algemene gehandicaptenparkeerplaatsen Stad van de Zon

Logo Heerhugowaard

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

INT17-3066

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering

Uit het oogpunt van het beschermen van de weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade is het gewenst, om in de Keerkring, ter hoogte van Meridiaan no. 1 twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen te verwijderen en om te vormen naar drie gewone parkeerplaatsen en daarvan twee parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeerplaats ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen. Dit gebeurt middels bord (E4) met een onderbord.

Van gebruikers van de gehandicaptenparkeerplaatsen is gebleken dat de parkeerplaatsen op deze locatie weinig gebruikt worden. Om het verlies van deze twee parkeerplaatsen te compenseren worden er langs de Hemelboog Binnen op het parkeerterreintje aansluitend op de kruising met de Mesosfeer drie parkeerplaatsen (waarvan nu één gehandicaptenparkeerplaats) omgevormd naar twee verbreedde algemene gehandicaptenparkeerplaatsen . Dit gebeurt middels bord E6.

Met het bovenstaande wordt beoogd deze parkeerplaatsen uitsluitend toe te wijzen voor gebruik door (elektrische) voertuigen die aan het opladen zijn. Bij deze parkeerplaats zijn namelijk oplaadvoorzieningen aanwezig die door dergelijke voertuigen gebruikt worden. Bij de oplaadvoorzieningen kunnen twee voertuigen tegelijkertijd worden opgeladen, vandaar dat er in principe twee parkeerplaatsen worden gereserveerd. Om de bruikbaarheid hiervan te waarborgen dienen de parkeervakken exclusief voor dit gebruik bestemd te zijn.

In verband met de aanwezigheid van diverse voorzieningen in het buurtcentrum van de Stad van de Zon is het wenselijk ook voor gehandicapte bezoekers een goede parkeervoorziening te bieden. Door ook aan de andere zijde van het buurtcentrum parkeerplaatsen te realiseren is het aanbod voor deze doelgroep beter verdeeld. De algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aan de Keerkring worden op dit moment onvoldoende gebruikt, terwijl aan de andere zijde van het centrum behoefte is aan uitbreiding.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd, namens de korpschef, met een vertegenwoordiger van de politie, eenheid Noord-Holland.

Belangenafweging (Awb-procedure)

Er heeft een ontwerpbesluit ter inzage gelegen. Er is één zienswijzen ingediend. Naar aanleiding van de zienswijzen zijn er zijn geen wijzigingen opgenomen ten opzichte van het ontwerpbesluit. In contact met de indiener van de zienswijzen zullen wel diverse aanpassingen gedaan worden aan de openbare ruimte die echter niet vallen onder verkeersbesluitplichtige maatregelen.

 

 

 

Besluit

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om:

in de Keerkring, ter hoogte van Meridiaan no. 1 twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen te verwijderen en om te vormen naar drie gewone parkeerplaatsen en daarvan twee parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeerplaats ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen.

langs de Hemelboog Binnen, op het parkeerterreintje aansluitend op de kruising met de Mesosfeer drie parkeerplaatsen (waarvan nu één gehandicaptenparkeerplaats) om te vormen naar twee verbreedde algemene gehandicaptenparkeerplaatsen

 

Bebording volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeersteken (RVV) 1990:

Bijlage 1, hoofdstuk E Parkeren en Stilstaan

Bordnummer Omschrijving

E4 met onderbord Parkeerplaats.

Onderbord: Opladen elektrische auto’s.

E6 Gehandicaptenparkeerplaats

 

 

MEDEDELINGEN

Beroep

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit dan kunt u beroep instellen. U kunt alleen beroep instellen als u eerder een zienswijze heeft ingediend, of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet toe in staat bent geweest. Ook kunt u beroep instellen, als u het niet eens bent met één van de wijzigingen in het definitieve besluit, ten opzichte van het ontwerpbesluit. U stuurt dan binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit een beroepschrift naar de Rechtbank Alkmaar, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG in Alkmaar.

In het beroepschrift moeten ten minste zijn vermeld:

• Uw naam en adres

• Een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt

• De reden(en) waarom u het niet eens bent met de beslissing)

• De datum waarop u het beroepschrift geschreven heeft

Daarnaast dient u een kopie van het besluit mee te zenden naar de Rechtbank.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD (elektronische handtekening) nodig. Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Voor de behandeling van een beroepschrift moet u een bijdrage betalen, het zogenaamde griffierecht. Op www.rechtspraak.nl kunt u de brochure “beroep instellen bij de rechtbank, de Bestuursrechtelijke procedure” vinden. Hierin vindt u alle relevante informatie.

Voorlopige Voorziening

De uitvoering van het besluit gaat gewoon door, ook al heeft u beroep ingesteld. Als u van mening bent dat een uitspraak van de rechter op uw beroepschrift niet kan worden afgewacht, dan kunt u aan de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Wanneer deze wordt toegekend door de rechter, dan kan de uitvoering van het besluit worden uitgesteld tot het moment waarop op uw bezwaarschrift is beslist.

Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend als u ook een beroepschrift heeft ingediend bij de rechtbank. Het verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is ook griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD (elektronische handtekening) nodig. Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Heerhugowaard, datum

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

namens hen,

J.A.G. de Leur M.Sc.

Verkeerskundige