Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2017, 39863Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 5 juli 2017, nr. WJZ/17068977, tot wijziging van de Regeling Natuurbescherming (AERIUS versie 2016L en actualisatie lijst prioritaire projecten)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende mede namens de Minister van Infrastructuur en Milieu en na overleg met de Minister van Defensie en gedeputeerde staten van de provincies ten aanzien van artikel I, onderdelen A en B, en handelende mede namens de Minister van Infrastructuur en Milieu en in overeenstemming met de Minister van Defensie en gedeputeerde staten van de provincies ten aanzien van artikel I, onderdeel C;

Gelet op artikel 2.9, zevende lid, van de Wet natuurbescherming en de artikelen 2.7, derde lid, en 2.8, eerste lid, van het Besluit natuurbescherming;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling natuurbescherming wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1.1 wordt in de omschrijving van de begrippen ‘AERIUS Calculator’ en ‘AERIUS Register’ ‘versie 2016’ telkens vervangen door: versie 2016L.

B

In artikel 2.3, eerste lid, wordt ‘17 maart 2017’ vervangen door: 1 september 2017.

C

Bijlage 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Na de rij

Vlieland oost geulwandsuppletie

Suppletie Vlieland Oost, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2012–2015, juli 2014, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Vlieland oost, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

wordt een rij ingevoegd, luidende:

Pilotsuppletie Buitendelta Amelander Zeegat

Pilotsuppletie Buitendelta Amelander Zeegat, zoals aangegeven in het Programma Kustlijnzorg 2016–2019 (actualisatie 2017), Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Buitendelta Amelander

2. De rij

Beperkte Hoogwatergeul Kampen

Hoogwatergeul bij Kampen, zoals aangegeven in wijziging PKB Ruimte voor de Rivier ten behoeve van Hoogwatergeul Kampen en Zomerbedverlaging Beneden-IJssel, Rijkswaterstaat, bij Besluit van 24 mei 2013, gepubliceerd in de Staatscourant van 29 mei 2013, Nr. 14312

Ter hoogte van Kampen

wordt vervangen door:

Beperkte Hoogwatergeul Kampen

Hoogwatergeul bij Kampen, zoals aangegeven in wijziging PKB Ruimte voor de Rivier ten behoeve van Hoogwatergeul Kampen en Zomerbedverlaging Beneden-IJssel, Rijkswaterstaat, bij Besluit van 24 mei 2013, gepubliceerd in de Staatscourant van 29 mei 2013, Nr. 14312, inclusief inlaatsysteem IJsseldijk en aanleg en gebruik Reevesluiscomplex

Ter hoogte van Kampen

3. De rij

Project Groningen Spoorzone

Uitbreiding van station Groningen met een 4e en 5e perron, een gewijzigd sporenlayout, een reizigerstunnel, een fietstunnel, een busonderdoorgang, en een busperron aan de zuidzijde van het station

Groningen

wordt vervangen door de rijen:

Project Groningen Spoorzone

Een samenhang van maatregelen voor het vergroten van de spoorcapaciteit rond station Groningen en Groningen Europapark en verplaatsing van het opstelterrein. Dit project is onderdeel van sporendriehoek Noord-Nederland.

Groningen

Boog bij Hoogeveen

Aanpassing van de boog bij Hoogeveen ten behoeve van een snelheidsverhoging. Dit project is onderdeel van de sporendriehoek Noord-Nederland.

Hoogeveen

4. De rij

Mariene kazerne Vlissingen

Nieuwbouw Mariene kazerne Vlissingen en oefengebieden Zeeland

Vlissingen, diverse gebieden provincie Zeeland

wordt vervangen door:

Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne

Nieuwbouw Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne en oefengebieden Zeeland

Vlissingen, diverse gebieden provincie Zeeland

5. Na de rij

Ontwikkeling OT Oirschotse Heide

Herinrichting oefenterrein

Eindhovensedijk 40, Oirschot

worden twee rijen toegevoegd, luidende:

Ontwikkeling Fredrikskazerne

Ontwikkeling kazerne

Van Alkemadelaan, Den Haag

Herinrichting ISK

Ontwikkeling ISK

Harskamp

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 5 juli 2017

De Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam

TOELICHTING

1. Inleiding

Op grond van artikel 19kg van de toenmalige Natuurbeschermingswet 1998 hebben de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Infrastructuur en Milieu, in overeenstemming met gedeputeerde staten van alle provincies en de Minister van Defensie, het programma aanpak stikstof vastgesteld voor het tijdvak 1 juli 2015 – 1 juli 2021. Het programma heeft tot doel de stikstofbelasting van voor stikstof gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden te verminderen en de instandhoudingsdoelstellingen voor deze habitats binnen afzienbare termijn te realiseren door middel van een samenhangende, overkoepelende aanpak, mede met het oog op een evenwichtige, duurzame economische ontwikkeling. Het programma geldt op grond van overgangsrecht (artikel 9.3, derde lid, van de Wet natuurbescherming) ook als programma als bedoeld in artikel 1.13, eerste lid, van de Wet natuurbescherming, welke wet op 1 januari 2017 de Natuurbeschermingswet 1998 heeft vervangen. De regels over het programma aanpak stikstof zijn met ingang van die datum gesteld in titel 2.1 van het Besluit natuurbescherming en titel 2.1 van de Regeling natuurbescherming.

De wijzigingen in deze regeling zijn tweeërlei. In de eerste plaats wordt een nieuwe versie van AERIUS Calculator en AERIUS Register voorgeschreven. Deze zijn een gevolg van een partiële herziening van het programma, waarbij tevens een actualisatie plaatsvindt van de daaraan ten grondslag liggende ecologische onderbouwing in de gebiedsanalyses. Daarnaast is de lijst met prioritaire projecten waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd, gewijzigd.

2. Wijzigingen in verband met AERIUS

De Regeling natuurbescherming bevat onder meer regels over de wijze waarop wordt bepaald hoeveel stikstofdepositie een project of andere handeling veroorzaakt (artikel 2.1), regels over de op een bepaald moment resterende hoeveelheid ontwikkelingsruimte die beschikbaar is voor toedeling in toestemmingsbesluiten (artikel 2.3) en regels over de toedeling van ontwikkelingsruimte (artikel 2.4) en de registratie daarvan (artikel 2.6). Voor de berekening van de stikstofdepositie en ontwikkelingsruimte moet gebruik worden gemaakt van het rekeninstrument van AERIUS.

In de geactualiseerde versie van AERIUS Monitor, versie 2016L, worden kaarten van leefgebieden van soorten toegevoegd. Het programma heeft betrekking op Natura 2000-gebieden waar sprake is van een te hoge stikstofdepositie op voor stikstof gevoelige habitattypen en leefgebieden van soorten.

De al in AERIUS opgenomen leefgebieden worden nu aangevuld met leefgebieden waarvan de kaarten eerst recent beschikbaar zijn gekomen, zodat AERIUS nu een volledige weergave bevat van alle voor stikstof gevoelige leefgebieden. Met de herziening blijft het programma gebaseerd op de meest actuele inzichten.

Vooruitlopend op de herziening van het programma, die thans ter inzage ligt, wordt met de onderhavige regeling de Regeling natuurbescherming gewijzigd voor wat betreft de versies van AERIUS Calculator en AERIUS Register en de prioritaire projectenlijst. De wijziging van de Regeling natuurbescherming treedt eerder in werking dan de partiële herziening van het programma die hiermee samenhangt, omdat het van belang is dat zo spoedig mogelijk rekening wordt gehouden met de niet eerder in AERIUS opgenomen leefgebieden van soorten bij de berekening van de omvang van de stikstofdepositie van een project of andere handeling en bij de toetsing op de beschikbaarheid van de daarvoor benodigde depositie- en ontwikkelingsruimte.

Indien uit de terinzagelegging van de herziening van het programma wijzigingen volgen die van invloed zijn op de Regeling natuurbescherming, dan zal de Regeling natuurbescherming hierop worden aangepast.

De nieuwe gegevens waarvan in AERIUS Monitor versie 2016L gebruik wordt gemaakt, kunnen tot andere berekeningen van de omvang van de stikstofdepositie en de toe de delen ontwikkelingsruimte leiden. Ook voor de registratie heeft dat gevolgen. Daarom zijn ook AERIUS Calculator en AERIUS Register gewijzigd. Voortaan zal gebruik moeten worden gemaakt van versie 2016L in plaats van versie 2016. Daartoe is in artikel 1.1, in de omschrijving van de begrippen ‘AERIUS Calculator’ en ‘AERIUS Register’ ‘versie 2016’ vervangen door ‘versie 2016L’ (artikel I, onderdeel A). AERIUS Monitor, versie 2016L kan ook gevolgen hebben voor de actuele ontwikkelingsruimte die beschikbaar is voor toedeling in toestemmingsbesluiten. Er is daarom in artikel 2.3 een nieuw actueel uitgangspunt gedefinieerd, aansluitend bij de ontwikkelingsruimte zoals deze in versie 2016L van AERIUS Register is opgenomen op het moment van introductie van die versie (artikel I, onderdeel B). De actuele omvang van de in de toekomst toe te delen ontwikkelingsruimte op enig moment in de periode na introductie van versie 2016L wordt ten opzichte van dit uitgangspunt bepaald op basis van de mutaties die nadien als gevolg van af- en bijschrijvingen hebben plaatsgevonden. Ook de toepassing van de mogelijkheden die het programma biedt voor tussentijdse aanpassing van de ontwikkelingsruimte wordt daarbij in aanmerking genomen.

3. Actualisatie van de prioritaire projectenlijst

In bijlage 1 bij de Regeling natuurbescherming zijn projecten of andere handelingen en categorieën van projecten of andere handelingen benoemd of beschreven die aantoonbaar van nationaal of provinciaal maatschappelijk belang zijn en waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd ingevolge artikel 2.8, eerste lid, van het Besluit natuurbescherming (prioritaire projecten). De lijst met prioritaire projecten wordt in elk geval jaarlijks geactualiseerd. Zo nodig wordt het onderdeel van de lijst met prioritaire rijksprojecten halfjaarlijks geactualiseerd. Bij de actualisatie kunnen projecten aan de lijst worden toegevoegd of van de lijst worden afgevoerd of kan de omvang van de gereserveerde ontwikkelingsruimte voor projecten worden bijgesteld. Bij de actualisatie met de onderhavige regeling zijn projecten aan de lijst toegevoegd waarvan is vastgesteld dat het toestemmingsbesluit wordt genomen in dit tijdvak van het programma (artikel I, onderdeel C).

4. Effecten van de regeling

De onderhavige regeling heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten voor burgers of instellingen of de bestuurlijke lasten voor bevoegde gezagen. De nalevingskosten voor de natuurwetgeving zullen niet wijzigingen als gevolg van de onderhavige regeling. Overeenkomstig de Code interbestuurlijke verhoudingen zijn de provincies betrokken geweest bij de voorbereiding van onderhavige regeling.

5. Afwijken van vaste verandermomenten

Er wordt afgeweken van de vaste verandermomenten voor wet- en regelgeving (1 januari en 1 juli), omdat het van belang is dat de onderhavige regeling zo spoedig mogelijk in werking treedt zodat bij de berekening en registratie van de stikstofdepositie en ontwikkelingsruimte rekening wordt gehouden met alle leefgebieden van soorten.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam