Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrontenStaatscourant 2017, 39548VerkeersbesluitenHet college van de gemeente Dronten,

Logo Dronten

INLEIDING

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Besluitverplichting

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er in de volgende gevallen een verkeersbesluit te worden genomen:

 • 1.

  De plaatsing of verwijdering van verkeerstekens en onderborden (opgenomen in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer), voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 • 2.

  Maatregelen op of aan de weg tot een wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Procedure

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de politie. Deze heeft positief geadviseerd op het verkeersbesluit.

 

Motivering

De straat De Noord is een gebiedsontsluitingsweg 50km/u en ligt in de kern Dronten. Deze weg ontsluit diverse bedrijven waaronder een kringloopwinkel, de Praxis en de Leen Bakker. Ook is dit een belangrijke hoofd(fiets)route tussen Station Dronten en het winkelcentrum. Veiligheid en comfort voor de fietser is op deze route van groot belang.

De bestaande inrichting van De Noord is een fietspad ten oosten van de weg in zuid-noord richting en een parallelweg aan de westzijde. Fietsers in noord-zuid richting dienen gebruik te maken van de parallelweg. Er is dus maar aan één zijde van de weg een vrijliggend fietspad aanwezig. De kruispunten op De Noord zijn voorrangskruispunten en zijn voorzien van de bijbehorende markering en B3, B4, B5 en B6 bebording.

 

Bij herinrichting van De Noord wordt er aan de oostzijde een tweerichtingen fietspad aangelegd. Hiermee zal de fietser in de noord-zuid richting geen gebruik meer hoeven maken van de parallelweg. Dit vrijliggende fietspad biedt meer veiligheid en comfort voor de fietser.

Om de fietser de gelegenheid te geven om op de rotondes zonder extra oversteekbewegingen hun richting te laten vervolgen worden de fietsoversteken op de rotondes De Noord-Gangboord-De Overloper en rotonde De Noord-Energieweg-De Morinel ook tweezijdig gemaakt. De fietser blijft hierbij in de voorrang.

 

Ook zal het fietspad tussen De Grutto en De Noord, aan de noordzijde van De Oeverloper een tweerichtingen fietspad worden.

Ter hoogte van de fietsoversteken op de rotondes worden ook voetgangersoversteek-plaatsen, VOP’s, middels zebrapadmarkering en L2 bebording gerealiseerd.

 

Op De Noord zijn een vijftal aansluitingen die toegang geven tot de parallelwegen. Vanwege de status van De Noord hebben deze zijwegen geen voorrang. Deze aansluitingen zullen worden vormgegeven als voorrangskruisingen. Middels haaientanden, blokmarkering en B3, B4, B5 en B6 bebording zal dit worden aangegeven.

 

Met het verkeersbesluit worden, op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, de volgende doelstellingen beoogd:

 • 1.

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • 2.

  het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • 3.

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

  

BESLUITEN

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om:

 

 • 1.

  een tweezijdig fietspad in te stellen aan de oostzijde van de rijbaan van De Noord tussen De Morinel en De Oeverloper middels plaatsing van asmarkering op het fietspad, verkeersborden G11 van Bijlage 1 van het RVV1990 met onderbord OB505; 

 • 2.

  een tweezijdig fietspad in te stellen aan de noordzijde van De Oeverloper tussen De Noord en De Grutto door het plaatsen van asmarkering op het fietspad, verkeersborden G11 met OB502 en OB505 van Bijlage 1 van het RVV1990; 

 • 3.

  een eenzijdig fietspad in te stellen ten zuiden van de Overloper middel de plaatsing van G11 met OB501 van Bijlage 1 van het RVV1990; 

 • 4.

  fietsers voorrang te verlenen op de rotondes middels plaatsing van verkeersborden B6 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en haaientanden zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990;

 

 • 1.

  de voorrang van aansluitende zijwegen te regelen middels plaatsing van de borden B3, B4, B5 en B6 van Bijlage 1 van het RVV1990 en haaientanden zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 en blokmarkering bedoeld in artikel 11 lid 4 van het RVV 1990;

 

 • 1.

  de fietsoversteken op de rotondes De Noord-Oeverloper-Gangboord en De Noord-Energieweg-De Mortinel aan te wijzen als tweerichtingen fietsoversteek middels plaatsing van onderborden OB503OB01 onder B6 bij het op en afrijden van de rotonde; 

 • 2.

  naast de tweerichtingen oversteek ook VOP zebrapadmarkering aan te brengen zoals bedoeld in artikel 49 lid 2 van het RVV 1990 en hierbij L2 borden te plaatsen;

 

 • 1.

  de bebording te plaatsen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening met kenmerk G17022DRO van 22-05-2017;

 

 • 1.

  dit besluit ter publicatie aan te bieden aan de Staatscourant. 

 

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking in de Staatscourant en na plaatsing van de genoemde verkeersborden.

 

Communicatie

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Daarnaast ligt het besluit inclusief tekening gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Vergunningen, Handhaving en Veiligheid in het gemeentehuis.

  

Dronten, 04 juli 2017

 

Namens het college van Dronten

  

T. Willems

Interim manager afdeling Vergunningen, Handhaving en Veiligheid

   

Bezwaar

U kunt tegen deze beschikking schriftelijk of digitaal binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift indienen bij het college van Dronten. Indien u schriftelijk bezwaar wilt indienen, dan kunt u uw bezwaarschrift richten aan: Het college van Dronten respectievelijk de heffingsambtenaar van Dronten, t.a.v. de afdeling Concerndiensten, Postbus 100, 8250 AC te Dronten.

 

Indien u digitaal bezwaar wilt maken, dan kunt u dit doen via de gemeentelijke website, digitale formulieren. U hebt dan wel een DigiD nodig. De bezwarentermijn begint op de dag na de datum van verzending van deze brief.

 

Een bezwaarschrift schort de geldigheid van een beschikking niet op. Als u een bezwaarschrift indient, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening richten aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. Indien u dit schriftelijk wilt doen kunt u uw verzoekschrift richten aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT.

 

Indien u digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening wilt indienen, kunt u dit doen via het digitaal loket bestuursrecht (loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht). U hebt dan wel een DigiD nodig. Voor het indienen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.