Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2017, 39291VerkeersbesluitenOntwerp verkeersbesluit voetgangersgebieden Stadshart

Logo Heerhugowaard

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Bij16-464

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken, moet een verkeersbesluit worden genomen op grond van het bepaalde in artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994.

Motivering

Uit het oogpunt het beschermen van de weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden, is het gewenst om diverse aanpassingen te doen aan de al geldende verkeersregels in en om het Stadshart. Het gaat om de volgende maatregelen:

 

 • a.

  Het aanpassen van de toegankelijkheid van het voetgangersgebied van Parelhof, Kwarts, Coolplein en het pad Jade. In het voetgangersgebied worden als gast toegestaan: fietsers, bromfietsers, taxi’s, voertuigen die gehandicapten laten in- en uitstappen en tijdens de venstertijden (zie b) ) laad- losverkeer. Op de onderborden van de voetgangerszone (G7, zone) wordt in plaats van de tekst ‘toegestaan’ de term ‘te gast’ gebruikt. Voor de duidelijkheid wordt op de onderborden de maximumsnelheid stapvoets / 15 km/u en het parkeerverbod extra aangegeven. De entree voor laad en losverkeer aan het Stadsplein is voorzien van een dynamische selectieve afsluiting. Deze afsluiting is te allen tijde gesloten, maar zal (komend vanaf de Parelhof alleen in de venstertijden) opengaan bij nadering. Ook de uitgang nabij het Coolplein is voorzien van een dynamische selectieve afsluiting. De afsluitingen worden voorzien van bord J39, met daaronder de tekst: ‘bij groen één voertuig’. De afsluiting Coolplein is te allen tijde gesloten voor verkeer vanaf de Middenweg, deze zijde wordt voorzien van bord J39 met daaronder de tekst ‘geen ingang’. Komend vanaf het Coolplein zal de afsluiting opengaan bij nadering. Andere toegangen tot het gebied worden alleen opengesteld voor voetgangers, fietsers en bromfietsers.

Hiermee wordt beoogd de regels beter te laten aansluiten op het gebruik en het Stadshart per bromfiets beter bereikbaar te maken. Door de tekst ‘te gast’ en de verduidelijkende verkeersregels met betrekking tot de maximumsnelheid en parkeerregels wordt beoogd weggebruikers duidelijk te maken dat zij zich in een winkelgebied bevinden en dat het verkeersgedrag daarop aangepast hoort te zijn.

 

 • b.

  Het aanpassen van de venstertijden voor laad en losverkeer in het voetgangersgebied van Parelhof, Kwarts, Coolplein en het pad Jade. De regels worden aangepast naar aanleiding van een evaluatie van de geldende venstertijden. De nieuwe venstertijden worden: dagelijks tussen 7 en 20 uur. Hiermee wordt beoogd het laad- en losverkeer meer vrijheid te geven en daarmee de intensiteit van laad- en losverkeer beter over de dag te spreiden.

 

 • c.

  Het instellen van een voetgangersgebied (G7, zone) op de Laad-en Losstraat parallel aan de Zuidtangent. In dit voetgangersgebied worden als gast toegestaan: laad- en losverkeer, fietsers en bromfietsers. Op de onderborden van de voetgangerszone wordt in plaats van de tekst ‘toegestaan’ de term ‘te gast’ gebruikt. Voor de duidelijkheid wordt op de onderborden de maximumsnelheid stapvoets / 15 km/u en het parkeerverbod extra aangegeven. Het gebied sluit aan op het gebied genoemd onder a) en b), maar er is voor autoverkeer een fysieke afsluiting tussen de laad-en losstraat en het Stadsplein aanwezig.

Hiermee wordt beoogd de regels beter te laten aansluiten op het gebruik en het Stadshart per bromfiets beter bereikbaar te maken. Door de tekst ‘te gast’ en de verduidelijkende verkeersregels met betrekking tot de maximumsnelheid en parkeerregels wordt beoogd weggebruikers duidelijk te maken dat zij zich in een winkelgebied bevinden en dat het verkeersgedrag daarop aangepast hoort te zijn.

 

 • d.

  Het aanpassen van de verplichte rijrichting (bord D4) bij de kruising Zuidtangent met de (ingang) van de Laad-en Losstraat; de bromfiets wordt uitgezonderd van de verplichte rijrichting, komende vanaf de Parelhof. Ook bij de verplichte rijrichting (bord D4) bij de kruising Zuidtangent met de (uitgang) van de Laad-en Losstraat wordt de bromfiets uitgezonderd van de verplichte rijrichting. Bovendien wordt bij het geldende éénrichtingsverkeer (aangeven met borden C2 en C3) in de Laad- en losstraat Zuidtangent de bromfiets net als de fiets uitgezonderd van het eenrichtingsverkeer. Hiermee wordt beoogd de bromfiets in de gelegenheid te stellen de ingangen van Middenwaard, gelegen aan deze laad- en losstraat van beide kanten te kunnen bereiken.

 

Het aanpassen van het voetgangersgebied bij de ingang LIDL van Winkelcentrum Middenwaard. In het voetgangersgebied worden als gast toegestaan: fietsers en bromfietsers. Voor de duidelijkheid wordt op de onderborden de maximumsnelheid stapvoets / 15 km/u extra aangegeven. Op de onderborden van de voetgangerszone (G7, zone) wordt in plaats van de tekst ‘toegestaan’ de term ‘te gast’ gebruikt. Hiermee wordt beoogd de regels beter te laten aansluiten op het gebruik en het Stadshart per bromfiets beter bereikbaar te maken. Door de tekst ‘te gast’ en de verduidelijkende verkeersregels met betrekking tot de maximumsnelheid en parkeerregels wordt beoogd weggebruikers duidelijk te maken dat zij zich in een winkelgebied bevinden en dat het verkeersgedrag daarop aangepast hoort te zijn.

 

 • e.

  Het instellen van een voetgangersgebied (G7, zone) tussen de parkeergarage Middenweg en de ingang van het winkelcentrum Middenwaard. In het voetgangersgebied worden als gast toegestaan: laad- en losverkeer, taxi’s, fietsers en bromfietsers. Voor de duidelijkheid wordt op de onderborden de maximumsnelheid stapvoets / 15 km/u en het parkeerverbod extra aangegeven. Op de onderborden van de voetgangerszone wordt in plaats van de tekst ‘toegestaan’ de term ‘te gast’ gebruikt. Hiermee wordt beoogd de regels beter te laten aansluiten op het gebruik en het Stadshart per bromfiets beter bereikbaar te maken. Door de tekst ‘te gast’ en de verduidelijkende verkeersregels met betrekking tot de maximumsnelheid en parkeerregels wordt beoogd weggebruikers duidelijk te maken dat zij zich in een winkelgebied bevinden en en dat het verkeersgedrag daarop aangepast hoort te zijn.

 

 • f.

  Het voormalige parkeerterrein tussen de Parelhof en Winkelcentrum Middenwaard wordt middels bord C12 afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd de HugoHopper (die op dit terrein haar begin- en eindhalte kent) en voor gebruikers van de gehandicaptenparkeerplaatsen. Hiermee wordt beoogd de regels beter te laten aansluiten op het gewenste gebruik.

 

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd, namens de korpschef, met een vertegenwoordiger van de politie, eenheid Noord-Holland.

 

 

 

 

ONTWERPBESLUIT

Op grond van vorenstaande overwegingen spreken burgemeester en wethouders het voornemen uit om diverse aanpassingen te doen aan de verkeerregels rondom het Stadshart:

 • 1.

  Het aanpassen van de toegankelijkheid van het voetgangersgebied van Parelhof, Kwarts, Coolplein en het pad Jade. In dit voetgangersgebied worden als gast toegestaan: fietsers, bromfietsers, taxi’s, voertuigen die gehandicapten laten in- en uitstappen en tijdens de venstertijden (zie b) ) laad- losverkeer.

 • 2.

  De venstertijden voor laad en losverkeer in het voetgangersgebied van Parelhof, Kwarts, Coolplein en het pad Jade te wijziging naar dagelijks tussen 7 en 20 uur.

 • 3.

  Een voetgangersgebied in te stellen in de aan de Zuidtangent parallel liggende laad-en losstraat. In dit voetgangersgebied worden als gast toegestaan: laad- en losverkeer, fietsers en bromfietsers.

 • 4.

  De verplichte rijrichting in en naar aan de Zuidtangent parallel liggende laad-en losstraat vanaf de Zuidtangent uit te zonderen voor de bromfiets.

 • 5.

  Het aanpassen van het voetgangersgebied bij de ingang LIDL van Winkelcentrum Middenwaard. In dit voetgangersgebied worden als gast toegestaan: fietsers en bromfietsers.

 • 6.

  Het instellen van een voetgangersgebied (G7, zone) tussen de parkeergarage Middenweg en de ingang van het winkelcentrum Middenwaard. In dit voetgangersgebied worden als gast toegestaan: laad- en losverkeer, taxi’s, fietsers en bromfietsers

 • 7.

  Het voormalige parkeerterrein tussen de Parelhof en Winkelcentrum Middenwaard wordt afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd de HugoHopper en gebruikers van de gehandicaptenparkeerplaatsen.

Bebording volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeersteken (RVV) 1990:

Bijlage 1, hoofdstuk C Geslotenverklaring, D rijrichting, G verkeersregels en J Waarschuwing

Afbeelding Bordnummer Omschrijving

C12 Gesloten voor alle motorvoertuigen

D4 Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven

G7 Voetgangerszone

J39 Waarschuwing voor elektrische in-en uitschuifbare paal in de rijbaan (poller) waarmee toegankelijkheid van straten en gebieden kan worden geregeld

 

 

In bijgevoegd bebordingsplan is de locatie van de diverse verkeersborden en onderbordcombinaties weergegeven

MEDEDELINGEN

Wilt u het besluit inzien?

Het besluit ligt tot en met 18 augustus 2017 ter inzage. U kunt het besluit op de informatiebalie van het Gemeentehuis Heerhugowaard, Parelhof 1, inzien op maandag t/m donderdag van 10.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 10:00 tot 20.00 uur.

Welke stukken liggen ter inzage?

 • Het ontwerp verkeersbesluit

 • Het verkeersbordenplan

Wilt u uw mening geven?

Voordat het college van burgemeester en wethouders een definitief besluit neemt, wordt het ontwerpbesluit ter inzage gelegd voor een periode van 6 weken, dat is tot en met 18 augustus 2017. De gemeente volgt in dit geval de procedure volgens de artikelen 3:15 en 3:16 Algemene wet bestuursrecht.

Het is voor iedereen mogelijk zijn mening te geven over dit ontwerpbesluit. Dat kan door het indienen van een zienswijze tijdens de periode waarin het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

Een zienswijze kan schriftelijk , per e-mail of mondeling worden ingediend. Wilt u uw zienswijze mondeling toelichten, maak dan eerst een afspraak bij de gemeente via tel. 14 072. De gemeente zal, mochten er meer mensen behoefte hebben om een mondelinge zienswijze te geven, mogelijk een hoorzitting organiseren.

De zienswijzen op het ontwerpbesluit zullen worden meegenomen in de definitieve beslissing van burgemeester en wethouders. Op het definitief besluit is alleen beroep mogelijk door diegenen die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbesluit. (of kan aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest)

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met dhr. J.A.G. de Leur of M.J.Ippel, tel 14 072, of via e-mail naar post@heerhugowaard.nl

Heerhugowaard, 4 juli 2017

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard