Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LelystadStaatscourant 2017, 39188VerkeersbesluitenGemeente Lelystad, verkeersbesluit: Verplichte rijrichting, rechtsaf, bij verlaten parkeerterreinen Middenweg

Logo Lelystad

Registratienummer: 175358506

Het college van de gemeente Lelystad,

Gelet op:

 • -

  de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  het bepaalde in artikel 18, lid 1, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten aan ons college toekomt;

 • -

  het college van burgemeesters en wethouders, overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder de van de Wegenverkeerswet 1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit en dat deze bevoegdheid op grond van de Algemene mandaatregeling Lelystad 2015 is gemandateerd aan het afdelingshoofd van de afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR).

Overwegingen:

 • 1.

  In samenspraak met de politie is geconstateerd dat er onveilige verkeersbewegingen plaats vinden op de Middenweg bij het verlaten van de parkeerterreinen ter hoogte van nummer 96 en tussen de coffeeshop en nummer 96 in;

 • 2.

  Met name het verkeer komend van de parkeerterreinen dat linksaf de Middenweg oprijdt veroorzaakt deze onveiligheid bij de overige verkeersdeelnemers;

 • 3.

  Het is wenselijk dat het verkeer komend van de parkeerterreinen verplicht worden rechtsaf te slaan;

 • 4.

  dit verkeersmaatregelenpakket dient op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 bij verkeersbesluit te worden bekrachtigd;

 • 5.

  de betreffende weg is in beheer bij de gemeente Lelystad;

Doel van het besluit:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

Motivering

Linksaf slaand gemotoriseerd verkeer die de parkeerterreinen aan de Middenweg willen verlaten veroorzaken verkeersonveiligheid met name voor de fietsers en voetgangers die de Middenweg willen oversteken.

Bovendien belemmert deze linksaf beweging het doorgaande verkeer waardoor er capaciteitsverlies op de Middenweg ontstaat.

Er wordt momenteel gewerkt aan een ontwerp aanpassing van de Middenweg in verband met de busverbinding naar Lelystad Airport. Vanwege de huidige ongewenste verkeersbewegingen is het wenselijk dat er een aantal eenvoudige maatregelen worden uitgevoerd.

Onderdeel van deze maatregelen is de verplichting om rechtsaf te slaan bij het verlaten van de parkeerterreinen aan de Middenweg.

Dit wordt gerealiseerd door het fysiek doortrekken van de middenberm in combinatie met bebording.

Belangenafweging

Bij het ontwerpen van het samenhangende verkeersmaatregelenpakket zijn de belangen van de diverse verkeerscategorieën tegen elkaar afgewogen.

Ten aanzien daarvan is geconcludeerd, dat de verkeersveiligheid van met name de kwetsbare fietsers en voetgangers en het bevorderen van de doorstroming van het verkeer een hogere prioriteit heeft dan het omrijden, via de rotonde Middenweg - Ziekenhuisweg, van het gemotoriseerd verkeer .

Niet is te verwachten dat belanghebbenden bij uitvoering van het verkeersmaatregelenpakket onevenredig in hun belangen worden benadeeld of dat door de te nemen maatregelen een onduidelijke (onveilige) verkeerssituatie zal ontstaan.

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gevoerd met de korpschef.

Er is een positief schriftelijk advies van de korpschef ontvangen over de verkeersmaatregel.

Besluit