Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LansingerlandStaatscourant 2017, 38617Ruimtelijke plannenKennisgeving van het Voorbereidingsbesluit lint Bleiswijk en Bleiswijkse Zoom, Lansingerland en het voornemen tot het opstellen van departiële bestemmingsplan herziening voor lint Bleiswijk en Bleiswijkse Zoom, Lansingerland

Logo Lansingerland

Er zal een partiële herziening van de bestemmingsplannen "De Hoefslag", "Centrum Bleiswijk", "Schil om Bleiswijk" en “Recreatiegebied Bleiswijkse Zoom 2014” worden opgesteld met identificatienummer NL.IMRO.1621.BP0182. Burgemeester en wethouders van Lansingerland geven overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) kennis van dit voornemen.

Daarnaast heeft de gemeenteraad van Lansingerland ingevolge het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening in haar vergadering van donderdag 6 juli 2017 verklaard dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied. Dit voorbereidingsbesluit is genomen om te voorkomen dat er in strijd met het in voorbereiding zijnde plan in het gebied ongewenste ontwikkelingen plaats kunnen vinden. Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 7 juli 2017 en heeft een werkingsduur van één jaar.

Het gebied en de plannen

Het gebied bestaat uit percelen langs de Hoefweg, Dorpsstraat en Hoekeindseweg in Bleiswijk en percelen langs de Rotte in de Bleiswijkse Zoom. Het betreft een gedeeltelijke herziening van de bestemmingsplannen "De Hoefslag", "Centrum Bleiswijk", "Schil om Bleiswijk" en “Recreatiegebied Bleiswijkse Zoom 2014”.

Inzien stukken

Het voorbereidingsbesluit en de daarbij behorende tekening, waarop het gebied nader is aangeduid, liggen ingevolge het bepaalde in artikel 3.7 lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening vanaf vrijdag 7 juli ter inzage. De stukken zijn te vinden op de viewer van de gemeentelijke site (http://1621.ropubliceer.nl). Het voorbereidingsbesluit kunt u ook raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (vul bij ID in: NL.IMRO.1621.BP0182V01-VAST).

Er is nog geen gelegenheid zienswijzen of adviezen in te dienen. Via de website van de gemeente en de Staatscourant houden wij u op de hoogte van de verdere procedure van bovenstaand bestemmingsplan.

Wettelijk is bepaald dat tegen een voorbereidingsbesluit geen bezwaar en beroep kan worden ingesteld.