Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MenameradielStaatscourant 2017, 37888OverigNr:17 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel;

Logo Menameradiel

Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

Overwegende dat,

De Dûbelestreek te Dronryp een smalle woon/winkelstraat is met zeer beperkte parkeervoorzieningen,

Reeds twee van de huidige parkeervakken via een verkeersbesluit zijn aangewezen als voertuig gebonden gehandicaptenparkeerplaats voor bewoners van de straat, en daarmee de openbare parkeervoorzieningen nog beperkter zijn,

In de nabijheid en op het terrein van Friesland Campina parkeerruimte beschikbaar is voor o.a. bewoners uit de Dûbelestreek,

Dat de afstand tot deze openbare parkeerplaatsen echter in veel gevallen meer is dan hetgeen is gesteld in het beleid tot het toekennen van een gehandicaptenparkeerplaats,

de maatregel, gezien de persoonlijk fysieke beperkingen, in de behoefte voorziet van de individuele weggebruiker, en in dit specifieke geval prevaleert boven het algemeen belang,

de maatregel strekt ( gelet op artikel 2.1 lid b van de Wegenverkeerswet) tot het beschermen van weggebruikers en passagiers;

de maatregel is besproken met de coördinator verkeer van de politie in Sint Annaparochie;

Besluiten:

Door plaatsing van het bord E06 van bijlage I van het RVV 1990 aan een van de parkeerplaatsen aan de Dûbelestreek ter hoogte van de RK kerk te Dronryp, een voertuig gebonden gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen en te reserveren voor het vervoermiddel van mevrouw Van Zanen, Dûbelestreek 29, Dronryp;

Dit besluit conform de wettelijke eisen te publiceren in de Staatscourant en informatief in het gemeentelijke mededelingenblad “Ynformaasje” en de gemeentelijk website.

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de

gemeente Menameradiel in haar vergadering van 27 juni 2017.

de secretaris, de burgemeester,