Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VenrayStaatscourant 2017, 37385Ruimtelijke plannenBestemmingsplan, ontwerp, Postbaan 10 Wanssum

Logo Venray

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het ontwerp van het bestemmingsplan:

Postbaan 10 Wanssum (NL.IMRO.0984.BP16004-on01)

Het ontwerpplan voorziet in een functiewijziging van de bestaande agrarische pluimveehouderij aan de Postbaan 10 in Wanssum in een bedrijfsverzamelgebouw met bedrijfsunits voor lichte bedrijvigheid en/of opslag. De pluimveehouderij (inclusief milieurechten) wordt zowel feitelijk als planologisch beëindigd. De bestaande bebouwing wordt omgevormd tot bedrijfsverzamelgebouw. De bestaande agrarische bedrijfswoning zal in de nieuwe situatie als reguliere bedrijfswoning blijven bestaan. Er is sprake van een geringe herschikking van bebouwing waardoor het bebouwd oppervlak zal afnemen met circa 130 m2.

Het ontwerpplan ligt (digitaal en op papier) van vrijdag 30 juni t/m donderdag 10 augustus 2017 voor een ieder ter inzage in het klantencontactcentrum gemeentehuis van Venray. Gemeente Venray werkt op afspraak. Voor de inzage adviseren we u vooraf telefonisch een afspraak te maken. De stukken liggen voor u klaar op de gewenste datum en tijdstip. Er is dan ook iemand beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het klantencontactcenter Venray via telefoonnummer 0478-523333.

Binnen de genoemde termijn zijn het ontwerp bestemmingsplan en de hier bijbehorende stukken daarnaast beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op www.venray.nl > Actueel > Ter inzage liggende stukken vindt u de directe link naar www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het klantencontactcenter.

 

Venray, d.d. 29 juni 2017