Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaastrichtStaatscourant 2017, 37361VerkeersbesluitenVerkeersmaatregel Parklaan

Logo Maastricht

Ruimte / Mobiliteit / 2017-19629

 

Gemeente Maastricht

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende, dat door het project A2 een dubbellaagse tunnel is gerealiseerd;

dat hiermee boven de grond een herinrichting plaats vindt van een langgerekte bomenlaan (de groene loper), over een lengte van 5 kilometer;

dat De Groene Loper tussen Burgemeester Bauduinstraat en de St. Gerardusweg in fase 1 tot en met 10 wordt gerealiseerd;

dat dit gedeelte van De Groene Loper gaat bestaan uit een voetpad waar fietsers zijn toegestaan met aan beide zijden vrijliggende rijbanen;

dat De Groene Loper de straatnaam Parklaan krijgt;

dat er verkeersmaatregelen worden genomen om het middenpad van de Parklaan aan te merken als voetpad en de rijbanen van de Parklaan aan te laten sluiten op de bestaande wegen die de Parklaan gaan kruisen;

dat deze maatregelen worden genomen om de veiligheid op de weg te verzekeren en de weggebruikers en passagiers te beschermen;

dat deze maatregelen worden genomen om de leefbaarheid en de veiligheid op de weg te verzekeren;

dat plaatsing van de in dit besluit genoemde verkeerstekens geschiedt zoals weergegeven in de tekeningen AV2-o11320-TU-65P01, AV2-o11320-TU-65P02, AV2-o11320-TU-65P03, AV2-o11320-TU-65P04 , AV2-o11320-TU-65P05 , AV2-o11320-TU-65P06 , AV2-o11320-TU-65P07 , AV2-o11320-TU-65P08, AV2-o11320-TU-65P09, AV2-o11320-TU-65P10, AV2-o11320-TU-65P11, AV2-o11320-TU-65P12, AV2-o11320-TU-65P13 en AV2-o11320-TU-65P14;

dat betreffende straat in beheer en onderhoud is bij de gemeente Maastricht;

dat te nemen verkeersmaatregelen besproken zijn met de Districtchef van politiedistrict Maastricht;

gelet op het bepaalde in de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het “Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer” en paragraaf 4 van de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

BESLUIT

 

 • 1.

  door het plaatsen van de borden A1 en A2 van Bijlage I van het RVV 1990 de maximum snelheid in te stellen op 30 km/uur voor de oostelijke rijbaan ter hoogte van de aansluiting met het Koningsplein;

 • 2.

  door het plaatsen van de borden B1, B6 van Bijlage I van het RVV 1990 en onderborden de Parklaan aan te wijzen als voorrangsweg voor het deel tussen de Kolonel Millerstraat en de Scharnerweg en het deel ten zuiden van de Scharnerweg;

 • 3.

  door het plaatsen van de borden C2, C3 en C4 van Bijlage I van het RVV 1990 de rijbanen van de Parklaan aan te wijzen als eenrichtingsweg voor de oostelijk rijbaan gesloten in zuidelijke richting en voor de westelijke rijbaan gesloten in noordelijke richting;

 • 4.

  door het plaatsen van de borden D4, D5 en D6 van Bijlage I van het RVV 1990 het verkeer te gebieden de rijrichtingen te volgen die op de borden zijn aangegeven;

 • 5.

  door het plaatsen van de borden E1(zone) van Bijlage I van het RVV 1990 een parkeerverbod in te stellen voor de Parklaan voor het gedeelte enkele meters voor de aansluiting met de Professor Cobbenhagenstraat en Voltastraat tot aan de Albert van Scharnlaan;

 • 6.

  door het plaatsen van de borden G5 en G6 van Bijlage I van het RVV 1990 de zijweg van de Parklaan tussen de Professor Cobbenhagenstraat en het Koningsplein aan te wijzen als erf;

 • 7.

  door het plaatsen van de borden G7 van Bijlage I van het RVV 1990 en onderborden met de tekst “fietsen toegestaan brom- en snorfietsen niet” de Parklaan aan te wijzen als voetpad waar fietsen is toegestaan voor het deel tussen de Kolonel Millerstraat en Dokter Nevenstraat;

 • 8.

  door het plaatsen van de borden G7 van Bijlage I van het RVV 1990 en onderborden met de tekst “fietsen brom- en snorfietsen toegestaan” de Parklaan aan te wijzen als voetpad waar fietsen, brom- en snorfietsen zijn toegestaan voor het deel ten zuiden van de Dokter Nevenstraat;

 • 9.

  door het plaatsen van de borden G12a van Bijlage I van het RVV 1990 het vrijliggende pad ten noorden van de Regentesselaan aan te wijzen als fiets/bromfietspad;

 • 10.

  door het aanbrengen van zebramarkering aan te wijzen als voetgangersoversteekplaatsen, als bedoeld in artikel 49 van het RVV 1990 de oversteekplaatsen:

  - ten noorden en ten zuiden van de rotonde de Parklaan/Scharnerweg;

  - ten noorden van de Regentesselaan en Prinsenlaan.

Maastricht, 21 juni 2017

Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht, Wethouder Duurzaamheid, Mobiliteit en Kenniseconomie, voor deze, Interimmanager Mobiliteit,

E. Engels

Dit besluit is op de in de gemeente gebruikelijke wijze ter openbare kennis gebracht van 6 juli 2017 tot en met 17 augustus 2017, waarvan mededeling is gedaan in de Staatscourant van 6 juli 2017.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Op grond van het bepaalde in de artikelen 8:1 juncto artikel 7:1 juncto artikel 6:4 van de Awb kan, door degenen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen een termijn van zes weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt c.q. is verzonden of uitgereikt, bij ons college een bezwaarschrift worden ingediend.

U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen.

Als u het bezwaarschrift digitaal wilt indienen, kunt u dit doen via www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. U vindt hier een formulier waarmee u bezwaar kunt maken.

U kunt het bezwaarschrift ook per post indienen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

. de naam en het adres van de indiener;

. de dagtekening;

. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (zo mogelijk) uw

e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking. Om de inwerkingtreding van het besluit en de gevolgen daarvan op te schorten kan om een voorlopige voorziening worden verzocht. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950 te 6040 AZ te Roermond.

Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Bijlage