Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrontenStaatscourant 2017, 36848VerkeersbesluitenWisentweg Dronten, oversteek 2

Logo Dronten

 

Het college van de gemeente Dronten,

INLEIDING

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Besluitverplichting

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er in de volgende gevallen een verkeersbesluit te worden genomen:

 • 1.

  De plaatsing of verwijdering van verkeerstekens en onderborden (opgenomen in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer), voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 • 2.

  Maatregelen op of aan de weg tot een wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Procedure


Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de politie. Deze heeft positief geadviseerd op het verkeersbesluit.

 

Motivering

De Wisentweg ligt ten westen van de kern Dronten en ligt in het buitengebied. Voor de veiligheid van de fietsers is er aan de zuidzijde een verplicht tweerichtingen fietspad aangelegd. Op een tweetal plaatsen wordt dit fietspad verbonden met fietspaden welke door het weilandengebied gaan. Dit is ter hoogte van 150 meter van Wisentweg nummer 7. Vanwege de inrichting van een buiten de bebouwde kom weg is het wenselijk deze fietsoversteken duidelijk aan te geven middels waarschuwingsborden J37 en onderbord OB503.

De aansluitende fietspaden hebben geen voorrang op het verkeer op de Wisentweg. Hiervoor dient dus een voorrangssituatie te worden vastgesteld.

 

Bovengenoemde maatregel kan worden bewerkstelligd door het plaatsen van bebording.

 

Met het verkeersbesluit worden, op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, de volgende doelstellingen beoogd:

 • 1.

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • 2.

  het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • 3.

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

  

BESLUITEN

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om:

 

 • 1.

  een voorrangsregeling in te stellen op de aansluitende fietspaden op 150 meter van Wisentweg nummer 7 middels de plaasting van bord B6 van Bijlage 1 van het van haaientanden zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990;

 • 2.

  het fietspad ten zuiden van de Wisentweg als verplicht fietspad in te stellen middels de plaatsing van borden G11 van Bijlage 1 van het RVV1990;

 • 3.

  aan de zuidzijde van de oversteek ter hoogte van 150 meter van Wisentweg nummer 7 een verplicht ruiterpad vast stellen middels de plaatsing van bord G09 van Bijlage 1 van het RVV1990;

 • 4.

  aan de noordzijde van de oversteek ter hoogte van 150 meter van Wisentweg nummer 7 een onverplicht fietspad vast te stellen middels plaatsing van bord G13 en G14 van Bijlage 1 van het RVV1990;

 • 5.

  de bebording te plaatsen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening;

 • 6.

  dit besluit te publiceren in de Staatscourant.

 

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking zodra de borden zijn aangebracht.

 

Communicatie

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Daarnaast ligt het besluit inclusief tekening gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Vergunningen, Handhaving en Veiligheid in het gemeentehuis.

  

Dronten, 21 juni 2017

 

Namens het college van Dronten

   

T. Willems

Interim Manager afdeling Vergunningen, Handhaving en Veiligheid