Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CranendonckStaatscourant 2017, 36825VerkeersbesluitenVoetgangersoversteekplaats (VOP) Grootschoterweg 5 Budel

Logo Cranendonck

228822

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Tijdens bewonersavonden is een verzoek ingediend om een VOP te realiseren nabij de Grootschoterweg 5 te Budel

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit

worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit

administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor

onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Dit op basis van de volgende motivering en overwegingen

Uit het oogpunt van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 opgenomen doelstellingen:

2.1.a het verzekeren van de veiligheid op de weg;

2.1.b het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

is het gewenst om nabij de Grootschoterweg 5 te Budel een VOP aan te leggen middels belijning en bebording L02.

De locatie van de bebording is aangegeven volgens tekening concept verkeersbesluit 228822

Overwegende dat:

door deze maatregelingen de veiligheid vergroot wordt de in dit besluit genoemde weggedeelten in eigendom en/of beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Cranendonck dat de bebording en belijning geregeld wordt volgens de overzichtstekening behorende bij het verkeersbesluit

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is overleg geweest met de Korpschef van het regionaal politiekorps Zuid-Oost Brabant.

Belangenafweging

De bekendmaking van de ter inzage legging van het ontwerp besluit met de daarop betrekking

hebbende stukken en de mogelijkheid zienswijzen kenbaar te maken, werd op 6 april gepubliceerd in de Grenskoerier en op de website van de gemeente Cranendonck. Tijdens deze ter inzage legging hebben we geen zienswijzen ontvangen

 

BESLUIT

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om nabij de Grootschoterweg 5 te Budel een VOP aan te leggen middels belijning en bebording L02.

 

Budel 29-5-2017

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK

Namens deze,

E. Dupree

Technisch vakspecialist

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Publicatie

Vanaf de dag volgend op de datum van de bekendmaking van het besluit in de Staatscourant, ligt het verkeersbesluit onder de naam “Voetgangersoversteekplaats (VOP) Grootschoterweg 5 Budel” ter inzage. Vervolgens heeft u 6 weken de tijd om het verkeersbesluit in te zien in de staatcourant, het gemeentehuis of via onze website.

U kunt reageren op het voorstel

Bent u het niet eens met de verandering die wij besluiten? Dan kunt u uw beroep indienen binnen 6 weken na de dag van deze bekendmaking.

Een beroepschrift indienen

U verstuurt het beroepschrift per post vóór het einde van de termijn. Bij de rechtbank moet het vóór de einde van de termijn zijn bezorgd. U ondertekent het beroepschrift dat ten minste het volgende bevat:

 

 • 1.

  uw naam en het adres;

 • 2.

  de datum waarop u het beroepschrift verstuurt;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen uw beroepschrift is gericht;

 • 4.

  waarom u het beroepschrift indient.

 

Ook moet u zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt kunnen overleggen.

 

Let op

Het indienen van een beroepschrift stelt het uitvoeren van het besluit niet uit. Vindt u dat er niet gewacht kan worden op de beslissing op het ingediende beroep? Vraag dan een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter.