Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogezand-SappemeerStaatscourant 2017, 36765OverigGeluidhinder

Logo Hoogezand-Sappemeer

Geluidontheffing bestemmingsplan herziening Woongebieden .

In het bestemmingsplan herziening Woongebieden worden een aantal omissies hersteld. Om een goed woon- en leefklimaat te waarborgen moet er voor een aantal van deze locaties een zogenaamde hogere waarden procedure worden gevoerd. Hierbij gaat het onder andere om de volgende locaties: Acacialaan, de IJsbaanlocatie, De Vosholen en Middenstraat 63.

(Zie ook de publicatie over het ontwerpbestemmingsplan herziening Woongebieden).

Het opnieuw opnemen is niet zonder meer mogelijk op locaties waar de geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarden uit de Wet geluidhinder, of van de eerder vastgestelde hogere waarden.. Om de woningbestemming toch mogelijk te maken willen burgemeester en wethouders op grond van de Wet geluidhinder(artikel 59, 85 en 106d lid 2) en het Besluit Geluidhinder (artikel 2.2, 3.10 en 4.10) ontheffing verlenen van de voorkeurs-grenswaarden en hogere waarden vaststellen voor de geluidbelasting.

Terinzagelegging

De terinzagelegging van de “ontwerp-beschikking hogere grenswaarden geluid Woongebieden” gebeurt op basis van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Het plan ligt met bijbehorende stukken ter inzage van

donderdag 29 juni 2017 tot en met woensdag 9 augustus 2017 in:

-Gemeentehuis, Gorecht Oost 157 te Hoogezand, op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.

Zienswijze

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze over deze ontwerpbeschikking geven. Schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders, p/a afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand. Wilt u mondeling een zienswijze geven, dan kunt u een afspraak maken met de afdeling Beleid ontwikkeling en programma’s, telefoon (0598) 37 37 37. Dit nummer kunt u ook bellen voor verdere informatie over dit ontwerpbesluit of deze ontwerpbeschikking..