Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldStaatscourant 2017, 3664VerkeersbesluitenKennisgeving ontwerpbesluit vaststelling bebouwde komgrens Wegenverkeerswet kernen gemeente Barneveld.

Logo Barneveld

 

Het college van Burgemeester en wethouders van Barneveld maakt bekend dat het ontwerp van de bebouwde kom Wegenverkeerswet voor alle kernen in de gemeente Barneveld voor een ieder te inzage ligt.

 

 

De gemeenteraad van Barneveld heeft besloten, op grond van artikel 20a van de Wegenverkeerswet, de bebouwde komgrenzen van de kernen in Barneveld opnieuw vast te stellen. Veelal betreft het een hernieuwde vaststelling van de huidige locatie, maar – mede vanwege uitbreidingen - zijn er ook nieuwe locaties.

 

 

Het vaststellen van de bebouwde komgrenzen betekent formeel een verlaging van de maximum snelheid op het bij de wijzigingen betrokken gedeelten naar 50 km/uur. Dit bevordert de verkeersveiligheid, de oversteekbaarheid van wegen en verhoogt de verkeersleefbaarheid in de kernen. Waar nodig wordt de weginrichting aangepast.

De gemeenteraad heeft ook een besluit genomen over het voornemen om de in het verleden genomen besluiten tot vaststellen van de bebouwde kom in het kader van de Wegenverkeerswet in te trekken.

Waar en wanneer kunt u de ontwerpbesluiten inzien?

Het ontwerpbesluit met bijlagen (tekening)  ligt voor een ieder gedurende 6 weken, van vrijdag 20 januari 2017 tot en met donderdag 2 maart 2017, ter inzage bij de Balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving in het gemeentehuis van de gemeente Barneveld.

Op werkdagen van 09.00 – 13.00 uur (en na 13.00 op afspraak) kan het plan – met bijlagen in de vorm van kaarten - worden ingezien bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving in het gemeentehuis.

Hoe kunt u een zienswijze indienen ?

U kunt schriftelijk of mondeling uw mening kenbaar maken gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt. ( dus tot en met donderdag 2 maart 2017 ). Uw schriftelijke reactie (zienswijze genoemd) kunt u richten aan burgemeester en wethouders van Barneveld, postbus 63, 3770 AB Barneveld. Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met een medewerker van het team verkeer via telefoonnummer 0342-495421 .

Alle reacties dienen plaats te vinden onder vermelding van “zienswijze vaststellen bebouwde kommen”.

De gemeente Barneveld betrekt de ingediende zienswijzen bij het nemen van het definitieve besluit.

Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, wordt geïnformeerd over wat daarmee is gedaan.