Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GrootegastStaatscourant 2017, 36595VergunningenKennisgeving beoordeling m.e.r. plicht wijziging pluimveeslachterij Storteboom Kornhorn BV, Provincialeweg 70, 9864 PG Kornhorn

Logo Grootegast

Burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast maken bekend dat zij op grond van artikel 7.17 van de Wet milieubeheer, hebben besloten dat bij de voorbereiding van het besluit op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor pluimveeslachterij Storteboom Kornhorn BV op de locatie Provincialeweg 70 te Kornhorn, geen milieueffectrapport (m.e.r) hoeft te worden opgesteld (m.e.r.-beoordelingsbesluit).

Het bedrijf is voornemens de productiecapaciteit gefaseerd uit te breiden tot maximaal 440.000 vleeskuikens per dag. Daarbij wordt een gebouw met schoorsteen voor een nieuw biobed gerealiseerd, en worden nieuwe ruimtes gebouwd om slachtafval inpandig te kunnen verladen. Ook wordt een geheel nieuwe verdovingstechnologie geïntroduceerd. Voor deze wijzigingen is een omgevingsvergunning nodig op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Door de uitbreiding van de productiecapaciteit is er sprake van een wijziging en uitbreiding van een installatie voor het slachten van dieren in de zin van het Besluit milieueffectrapportage. Daarbij gaat het om een activiteit die betrekking heeft op een productiecapaciteit van 25.000 ton vlees per jaar of meer. Op grond van categorie D 39.1 van het Besluit m.e.r. is er sprake van een m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit.

Terinzagelegging

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit en bijbehorende stukken liggen ter inzage van woensdag 28 juni 2017 tot en met dinsdag 8 augustus 2017  in het gemeentehuis.

Toelichting

Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken dan kunt u een afspraak maken via tel. 14 0594 of (0594) 695795 of per email via info@grootegast.nl.

Bezwaar en beroep

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbeslissing in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij deze beslissing een belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn of haar belang treft.

Andere belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen dit beluit kenbaar maken in het kader van de inspraak- en/of rechtsbeschermingsprocedures zoals die open staan in het kader van de procedure ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de omgevingsvergunning,  ten behoeve waarvan het m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen. Naar verwachting kan de terinzagelegging van het ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning in de tweede helft van augustus starten. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit maakt onderdeel uit van de stukken die bij het ontwerpbesluit ter inzage worden gelegd. Vanaf het moment van terinzagelegging van dat ontwerpbesluit kunnen gedurende zes weken zienswijzen worden ingediend. De terinzagelegging van het ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning wordt bekendgemaakt via de Streekkrant en via het digitale Gemeenteblad (te vinden op https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad/op_organisatie/gemeente/grootegast of via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ )