Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2017, 35124Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 16 juni 2017, nr. WJZ / 17093820, tot wijziging van de Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 2, tweede lid, van de Dienstenwet;

Besluit:

ARTKEL I

De bijlage bij de Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet wordt als volgt gewijzigd:

A

De tabel in paragraaf 1.1. wordt als volgt gewijzigd:

1. De volgende regel vervalt:

Ministerie van Economische Zaken

Boswet

artikelen 2 en 13

2. De volgende regels vervallen:

Ministerie van Economische Zaken

Flora- en Faunawet

artikelen 13, 64, tweede lid, en 75, derde lid

Ministerie van Economische Zaken

Flora- en Faunawet;

Besluit prepareren dieren;

Regeling prepareren van dieren

artikelen 13 eerste lid, en 63, eerste en tweede lid, Flora- en Faunawet;

artikelen 6 en 7 Besluit prepareren dieren;

artikel 3 Regeling prepareren van dieren

Ministerie van Economische Zaken

Flora- en Faunawet;

Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten

artikelen 13 en 75, eerste lid, Flora- en Faunawet;

artikelen 10 en 11, tweede lid, Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten;

Ministerie van Economische Zaken

Flora- en Faunawet;

Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten;

Regeling afgifte en kenmerken gesloten pootringen en andere merktekens

artikelen 13 en 75, eerste lid, Flora- en Faunawet;

artikelen 5, eerste lid en 7 Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten;

artikel 8 Regeling afgifte en kenmerken gesloten pootringen en andere merktekens

Ministerie van Economische Zaken

Flora- en Faunawet;

Jachtbesluit;

Regeling prepareren dieren;

Jachtregeling

artikelen 40, eerste lid, en 62, tweede lid, Flora- en Faunawet;

artikel 7 Jachtbesluit;

artikelen 2, 3, 4, eerste lid, en lid 2a Regeling prepareren dieren;

artikel 7 Jachtregeling

3. De volgende regels vervallen:

Ministerie van Economische Zaken

Natuurbeschermingswet 1998

artikel 16

Ministerie van Economische Zaken

Natuurbeschermingswet 1998

artikel 17

Ministerie van Economische Zaken

Natuurbeschermingswet 1998

artikel 46b, eerste lid

Ministerie van Economische Zaken

Natuurbeschermingswet 1998;

Besluit tot beperking toegankelijkheid natuurgebieden

artikelen 20, 41 en 43 Natuurbeschermingswet 1998; artikel 7 Besluit tot beperking toegankelijkheid natuurgebieden

4. De volgende regel vervalt:

Ministerie van Economische Zaken

Regeling meldings- en herplantingsplicht

artikelen 2 en 3, eerste lid

5. Na de regel

Ministerie van Economische Zaken

Wet dieren

artikel 2.23

worden de volgende regels ingevoegd:

Ministerie van Economische Zaken

Wet natuurbescherming;

Besluit natuurbescherming;

Regeling natuurbescherming

artikelen 3.20, 3.21, 3.22 en 3.23 Wet natuurbescherming;

artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 2.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22 en 3.23 Besluit natuurbescherming;

artikelen 3.5., 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 en 3.13 Regeling natuurbescherming

Ministerie van Economische Zaken

Wet natuurbescherming;

Besluit natuurbescherming;

Regeling natuurbescherming

artikelen 3.6 en 3.38, eerste lid Wet natuurbescherming;

artikelen 3.24, 3.27 en 3.28 Besluit natuurbescherming;

artikelen 3.19, 3.20, 3.24, 3.25 en 3.26 Regeling natuurbescherming

Ministerie van Economische Zaken

Wet natuurbescherming;

Besluit natuurbescherming;

Regeling natuurbescherming

artikel 3.38, eerste lid Wet natuurbescherming;

artikel 3.26 Besluit natuurbescherming;

artikelen 3.18 en 3.23 Regeling natuurbescherming

6. De volgende regels vervallen:

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

artikelen 1.45, 1.47, 1.49, 1.50, 1.51, 1.55 en 1.56

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

artikelen 1.48 en 1.48a

7. Na de regel

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

artikel 6.9 jo. artikel 1.11

worden de volgende regels ingevoegd:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

artikelen 1.45, 1.47, 1.49, 1.50, 1.51, 1.55 en 1.56

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

artikelen 1.48 en 1.48a

B

De tabel in de paragraaf 1.2. wordt als volgt gewijzigd:

1. De volgende regels vervallen:

Ministerie van Economische Zaken

Flora- en Faunawet

artikelen 13 en 75, eerste lid

Ministerie van Economische Zaken

Flora- en Faunawet;

Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten

artikelen 13 en 75, eerste lid Flora- en Faunawet;

artikelen 4, 5, eerste lid, en 9 Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten

Ministerie van Economische Zaken

Flora- en Faunawet;

Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten

artikelen 13 en 75, eerste lid, Flora- en Faunawet;

artikelen 10 en 11, tweede lid, Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten

Ministerie van Economische Zaken

Flora- en Faunawet;

Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten

artikel 14, derde en vierde lid, Flora- en faunawet;

artikel 9a Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten

2. De volgende regel vervalt:

Ministerie van Economische Zaken

Natuurbeschermingswet 1998

artikel 21, tweede lid

3. Na de regel

Ministerie van Economische Zaken

Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

artikelen 77 en 80, eerste lid jo. artikelen 81, derde lid, en 125

wordt de volgende regel ingevoegd:

Ministerie van Economische Zaken

Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

artikelen 78c, 78d, 78e, 78f, 78g, 80a, 80b, 80c, 80d, 80e

C

In de tabel in paragraaf 3.1. wordt na de regel

Leiden

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

de volgende regel ingevoegd:

Leiden

Bouwverordening

artikel 4.10

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 16 juni 2017

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

TOELICHTING

1. Doel en aanleiding

Eens per halfjaar wordt de Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet geactualiseerd. Met deze wijziging van de Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet wordt een aantal artikelen uit de regelgeving van (de)centrale overheden in de reikwijdte opgenomen, verwijderd of vervangen. Deze wijziging is noodzakelijk ten einde de lijst, die indicatief is, zo actueel mogelijk te houden en daarmee de gebruikers van deze lijst, waaronder de dienstverrichters, zo optimaal mogelijk van dienst te zijn bij het beantwoorden van de vraag of de Dienstenwet van toepassing is of niet.

2. Regeldruk

De wijziging van de Regeling indicatieve reikwijdte Dienstenwet veroorzaakt geen wijzigingen in de administratieve lasten van de ondernemers omdat opneming in deze regeling geen materiele gevolgen heeft, maar slechts de kenbaarheid vergroot.

3. Vaste verandermomenten

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2017, een vast verandermoment op grond van aanwijzing 174 van de Aanwijzingen voor de regelgeving. Met publicatie van de regeling wordt afgeweken van de minimuminvoeringstermijn van twee maanden. Dit kan worden gerechtvaardigd doordat zowel dienstverrichters als overheidsorganisaties ten zeerste gebaat zijn bij een actuele en correcte lijst. Het hanteren van de standaardtermijn zou hieraan afbreuk doen.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp