Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BladelStaatscourant 2017, 34604Ruimtelijke plannenVastgesteld gewijzigd bestemmingsplan “de Hoeve 11 - 13 Netersel”

Logo Bladel

Burgemeester en wethouders van Bladel maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad op 11 mei 2017 het bestemmingsplan “de Hoeve 11 - 13 Netersel” gewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op percelen behorende bij De Hoeve 11 en 13 te Netersel.

Het is gelegen op de kadastrale percelen bekend gemeente BDL01, sectie L, nummer 815, plaatselijk bekend De Hoeve 11 en gemeente BDL01, sectie L, nummers 969 en 970, plaatselijk bekend De Hoeve 13.

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is een aantal wijzigingen in de toelichting, regels en verbeelding aangebracht.

Belangrijke wijzigingen zijn:

 • Toelichting:

  • -

   de adressen van de Hoeve 11 en de Hoeve 13 zijn in het ontwerpbestemmingsplan een aantal maal verwisseld. Dit is aangepast.

 • Planregels:

  • -

   in artikel 3 is de bestemmingsomschrijving gewijzigd naar Bedrijf – Rioolgemaal;

  • -

   in artikel 6 is de minimale afstand tot de zijdelingse perceelgrens in een hoeksituatie van een aaneen gebouwde woning en een halfvrijstaande woning gewijzigd naar minimaal 1 meter;

  • -

   in artikel 6 is voor ondergronds bouwen de tekst "verminderd met het oppervlak aan bovengrondse aan- en uitbouwen" verwijderd.

 • Verbeelding:

  • -

   op de verbeelding is in navolging van de wijziging van de bestemmingsomschrijving in artikel 3 de aanduiding van het rioolgemaal gewijzigd in B-RG (Bedrijf - Rioolgemaal).

Een overzicht van alle wijzigingen is opgenomen in de Nota van zienswijzen.

Ter inzage

Het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan ligt inclusief bijbehorend raadsbesluit en de Nota van zienswijzen gedurende zes weken van 22 juni tot en met 2 augustus 2017 ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis, Markt 21 te Bladel. U kunt daar terecht op maandag en woensdag van 09.00 tot 19.00 uur, op dinsdag en donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

U kunt de stukken ook inzien via www.bladel.nl/bestemmingsplannen of op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het plan kent het identificatienummer: NL.IMRO.1728.BPN4011DeHoeve1113-VAST.

Beroep

Gedurende de terinzagelegging kan beroep worden ingesteld door:

 • -

  degene die een zienswijze heeft ingebracht én belanghebbend is;

 • -

  een belanghebbende die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;

 • -

  iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan.

Het instellen van beroep is mogelijk gedurende de terinzagelegging tot en met 2 augustus 2017. Het beroepschrift moet worden gestuurd naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 3 augustus 2017. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Degene die beroep heeft ingesteld kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State om voorlopige voorziening vragen. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw A.M.M. van Bree van de afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 0497-361636).