Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2017, 34574Ruimtelijke plannenVastgesteld wijzigingsplan Griendweg 5 te Tienhoven, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht maken bekend dat het vastgestelde wijzigingsplan Griendweg 5 te Tienhoven met ingang van vrijdag 23 juni tot en met donderdag 3 augustus 2017 ter inzage ligt.

Inhoud

Met dit vastgestelde wijzigingsplan maken burgemeester en wethouders gebruik van de in het bestemmingsplan Landelijk Gebied Maarssen vastgelegde wijzigingsbevoegdheid om de bestemming van het perceel griendweg 5 in Tienhoven te wijzigen van ‘Agrarisch’ in ‘Wonen, voormalige agrarische bedrijfswoning’.

Inzien

U kunt het vastgestelde wijzigingsplan (NL.IMRO.1904.WPGriendweg5THN-VG01) met ingang van vrijdag 23 juni raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum zonder afspraak inzien tot en met donderdag 3 augustus 2017 bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (ma. t/m vr. van 8:30 tot 17:00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met de mevrouw L. van de Craats (tel 14 0346).

Reageren

Tegen de vaststelling van het wijzigingsplan kan met ingang van vrijdag 23 juni 2017gedurende zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld. Alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan dan wel belanghebbenden die menen door de gewijzigde vaststelling alsnog in hun belangen te worden geschaad, kunnen beroep instellen. Het beroepschrift richt u aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In werking treden bestemmingsplan

Het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij voor deze datum, naast beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het betreffende onderdeel van het besluit geschorst totdat op het verzoek is beslist. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de Voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.