Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2017, 34407Interne regelingen

Zaaksverdelingsreglement rechtbank Oost-Brabant

Vooraf

In dit reglement legt het gerechtsbestuur van de rechtbank Oost-Brabant vast voor welke zaken de rechtzoekende op welke zittingsplaatsen in het arrondissement terecht kan. Waar in het reglement wordt gesproken over behandeling van zaken, wordt gedoeld op de behandeling ter zitting.

Het gerechtsbestuur heeft bij de verdeling van zaken getoetst aan de volgende criteria: toegankelijkheid, kwaliteit en gezonde bedrijfsvoering.

In het proces van totstandkoming van de eerste versie van dit reglement heeft het gerechtsbestuur de volgende instanties geconsulteerd: het lokale OM, de Deken van Orde van Advocaten, deurwaarderskantoren, het UWV en verschillende gemeenten, waaronder Eindhoven, Helmond en Boxmeer.

Bepalingen

1. Zittingsplaatsen

Het arrondissement Oost-Brabant heeft de volgende zittingsplaatsen:

Locatie ’s-Hertogenbosch:

Correspondentie-adres Bestuursrecht:

Postbus 90125

5200 MA ’s-Hertogenbosch

Correspondentie-adres Toezicht:

Postbus 90138

5200 MA ’s-Hertogenbosch

Correspondentie-adres overige:

Postbus 70584

5201 CZ ’s-Hertogenbosch

Bezoekadres:

Leeghwaterlaan 8

5223 BA ’s-Hertogenbosch

Openingstijden: ma-vr 8.30-17.00 uur

Locatie Eindhoven:

Correspondentie-adres Civiel Recht Eindhoven:

Postbus 840

5600 AV Eindhoven

Bezoekadres:

Stadhuisplein 4

5611 EM Eindhoven

Openingstijden: ma-vr 8.30-17.00 uur

Informatie over zaken

Voor informatie over een zaak die op de betreffende zittingsplaats wordt behandeld kan de rechtzoekende op die zittingsplaats terecht (gegevens zie boven).

2. Zaaksverdeling

In onderstaand schema zijn de categorieën zaken opgenomen die op de verschillende zittingsplaatsen in het arrondissement Oost-Brabant worden behandeld.

A = Locatie ’s-Hertogenbosch

B = Locatie Eindhoven

 

ZITTINGSPLAATSEN

LOKET

OOST-BRABANT

A

B

A

B

Bestuursrecht

       

Rijksbelastingen

       

Vreemdelingenzaken

x

 

x

 

Wabo-milieuzaken

x

 

x

 

Sociale zekerheid

x

 

x

 

Studiefinanciering

x

 

x

 

Ambtenarenrecht

x

 

x

 

Lokale belastingen

x

 

x

 

Wet waardering onroerende zaken (WOZ)

x

 

x

 

Wet werk en bijstand

x

 

x

 

Wet maatschappelijke ondersteuning

x

 

x

 

Overige bestuursrechtelijke zaken

x

 

x

 
         

Civiel recht

       

Kantonzaken

       

Civiele zaken tot € 25.000,–

x

x

x

x

Arbeidszaken

x

x

x

x

Agentuurzaken

x

x

x

x

Huurzaken

x

x

x

x

Consumentenzaken

x

x

x

x

Pachtzaken

x

x

x

x

Curatele en mentorschap

x

x

x

 

Bewind

x

x

x

 
         

Handelszaken

       

Faillissementen en surseances rechtspersonen

x

 

x

 

Faillissementen en surseances natuurlijke personen

x

 

x

 

Schuldsaneringen

x

 

x

 

Grondzaken

x

x*

x

 

Intellectuele eigendom

x

x*

x

 

Medische beroepsaansprakelijkheid

x

x*

x

 

Bestuurdersaansprakelijkheid

x

x*

x

 

Mededingingszaken

x

x*

x

 

Aanbestedingszaken

x

x*

x

 

Letselschade

x

x*

x

 

Vervoerszaken

x

x*

x

 

Verzekeringszaken

x

x*

x

 

Erfrecht

x

x*

x

 

Alle overige civiele zaken > € 25.000,–

x

x*

x

 
         

Personen- en familierecht

       

Huwelijk / Partnerschap

x

 

x

 

Gezag, omgang, woonplaats

x

 

x

 

Ondertoezichtstelling

x

 

x

 

Uithuisplaatsing

x

 

x

 

Scheiding c.a.

x

 

x

 

Levensonderhoud

x

 

x

 

Adoptie

x

 

x

 

Verhaal bijstand

x

 

x

 

Burgerlijke Stand

x

 

x

 

Voogdij overige

x

 

x

 

Wet op de jeugdzorg

x

 

x

 

Erkenning / ontkenning vaderschap

x

 

x

 

Verdeling / verrekening

x

 

x

 

Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz)

x

 

x

 

Huisverbod

x

 

x

 

Overige familiezaken

x

 

x

 
         

Strafrecht

       

Megazaken

x

 

x

 

LP-zaken

x

 

x

 

FP-zaken

x

 

x

 

PR zaken gedetineerd

x

 

x

 

PR zaken niet gedetineerd

x

x

X

 

MK zaken gedetineerd

x

 

X

 

MK zaken niet gedetineerd

x

 

x

 

Reguliere milieu- en fraudezaken (incl. FP-EK)

x

 

x

 

RC en raadkamer gevangenhouding

x

 

x

 

TBS verlengingen

x

 

x

 

Ontnemingen

x

 

x

 

Overtredingen gedetineerd

x

 

x

 

Overtredingen niet gedetineerd

x

x

x

 

Mulderzaken

x

x

x

 

Leerplichtzaken

x

x

x

 

Jeugdzaken gedetineerd

x

 

x

 

Jeugdzaken niet gedetineerd

x

x

x

 

Raadkamer rekesten

x

 

x

 
         

Landelijke concentraties

       

* Partijen dienen hun (proces)stukken in handelszaken tot het moment van de eerste mondelinge behandeling in bij het loket in ’s-Hertogenbosch. Als partijen nog stukken willen indienen na de eerste mondelinge behandeling, dan kunnen ze dat doen op de locatie waar hun zaak in behandeling is. Dit geldt overigens alleen voor de bodemprocedures in handelszaken (dagvaardingen). De kort gedingen en verzoekschriftprocedures in handelszaken worden in principe uitsluitend in ’s-Hertogenbosch behandeld.

Het gerechtsbestuur kan, in afwijking van de bepalingen in dit reglement, besluiten een bepaalde categorie zaken op een andere locatie binnen het arrondissement te behandelen. In de wet zijn verschillende bepalingen opgenomen die betrekking hebben op behandeling van een zaak op een andere locatie, zoals de mogelijkheid tot verwijzing wegens samenhang van zaken, de descente, de schouw, het kort geding.

In bijzondere individuele gevallen kan ook de rechter gemotiveerd van de bepalingen in dit reglement afwijken.

3. Indiening stukken

In bovenstaande bepalingen is aangegeven welke postbussen/adressen dienen als correspondentieadressen voor het aanbrengen van zaken of indienen van stukken. Daarnaast is het mogelijk om aan de informatiebalies van de zittingsplaatsen stukken af te geven of te deponeren, bestemd voor een zaak die op de betrokken zittingsplaats wordt behandeld.

Stukken die aan een andere dan de hierboven aangewezen postbus worden gericht of worden afgegeven op een andere dan de aangewezen zittingsplaats, worden door de rechtbank met bekwame spoed aan de juiste zittingsplaats overgedragen. Indien de indiener redelijkerwijs een verwijt kan worden gemaakt blijft de termijnoverschrijding die daar het gevolg van kan zijn, voor risico van de indiener.

4. Roldatum en tijdstip

Locatie ’s-Hertogenbosch:

Civiele kantonzaken: iedere donderdag vanaf 9.00 uur

Civiele zaken (overig): iedere woensdag vanaf 10.00 uur

Locatie Eindhoven:

Civiele kantonzaken: iedere donderdag vanaf 09.00 uur

Civiele zaken (overig): iedere woensdag vanaf 10.00 uur

5. Zaken eigen medewerkers

Zaken waarbij eigen medewerkers zijn betrokken, worden verwezen naar de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Zaken die afkomstig zijn van het Landelijk Parket of het Functioneel Parket waarbij eigen medewerkers zijn betrokken of waarbij anderszins sprake is van betrokkenheid van de rechtbank Oost-Brabant, worden verwezen naar één van de andere concentratierechtbanken*.

  • * Rechtbank Amsterdam, rechtbank Overijssel en rechtbank Rotterdam.

6. Uitvoeringsregels

Het bestuur stelt nadere regels aangaande de wijze van uitvoering van dit reglement. Bedoelde regels worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl.

7. Slotbepalingen

Dit reglement is vastgesteld door het gerechtsbestuur van de rechtbank Oost-Brabant op 25 april 2017 en komt in de plaats van het reglement van 15 september 2015.

De Raad voor de rechtspraak heeft op 13 juni 2017 ingestemd met het reglement.

Dit reglement wordt aangehaald als: zaaksverdelingsreglement rechtbank Oost-Brabant.

Het reglement wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt direct na publicatie in de Staatscourant in werking.