Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2017, 34395Overig

Vacature commissaris van de Koning in de provincie Drenthe; Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakt bekend dat het ambt van:

commissaris van de Koning m/v

in de provincie Drenthe per 10 maart 2017 vacant is.

De Minister heeft onlangs Provinciale Staten van Drenthe gehoord over de aan de te benoemen commissaris van de Koning te stellen eisen van bekwaamheid en geschiktheid.

U kunt de profielschets en nadere informatie verkrijgen bij het hoofd van de afdeling Politieke Ambtsdragers/Kabinet van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (tel: 06-51421284).

Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belastingdienst.

Indien u voor de functie in aanmerking wenst te komen, wordt u uitgenodigd dit uiterlijk 10 augustus 2017 kenbaar te maken. Het wordt op prijs gesteld als u een recente pasfoto bij de brief voegt. Als u een pasfoto bij de brief voegt, dan wordt daarmee aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure.

Uw sollicitatie dient te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning en – onder vermelding van de aanduiding “t.a.v. het hoofd van het afdeling Politieke Ambtsdragers/Kabinet” en “Vertrouwelijk” op de enveloppe – te worden toegezonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag.

Indien u de aandacht op geschikte kandidaten wilt vestigen, kunt u dit rechtstreeks schriftelijk (met dezelfde aanduiding op de enveloppe) kenbaar maken aan de Minister. In verband met de voortgang van de procedure worden eventuele suggesties graag zo spoedig mogelijk tegemoet gezien.