Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2017, 34281VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Milieuzone Brom- en snorfietsen Amsterdam

Logo Amsterdam

Besluit college van burgemeester en wethouders van Amsterdam

Datum 9 juni 2017

Onderwerp Milieuzone Amsterdam

Zaaknummer V&OR/INT/2017000129

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

gelet op:

 • de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

 • het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

 • de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • het Bevoegdhedenbesluit ambtelijke organisatie Amsterdam;

Overwegende:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit genomen worden voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Uit het oogpunt van de doelstellingen:

 • Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer (art 2 lid 2 sub a WVW)

 • Het bevorderen van doelmatig of zuinig energiegebruik (art. 2 lid 3 sub a WVW)

Is het gewenst om in Amsterdam, per 1 januari 2018, een uitbreiding van de milieuzone in te voeren waarin brom- en snorfietsen zijn opgenomen zoals in de Agenda Duurzaamheid die op 11 maart 2015 is vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam en is bekrachtigd met het besluit “Maatregelpakket Schone Lucht voor Amsterdam”, dat op 22 juni 2016 is vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam.

Een en ander zoals aangegeven in onderstaand besluit en op de tekening Milieuzone Brom- en snorfietsen Amsterdam.

Motivering

Amsterdam werkt aan de verbetering van de luchtkwaliteit, omdat luchtverontreiniging schadelijk is voor de volksgezondheid. Dat is de voornaamste reden voor een milieuzone voor brom- en snorfietsen.

Daarnaast voldoet Amsterdam nog niet overal aan de Europese normen voor de buitenluchtkwaliteit; dit kan belemmerend werken voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling van de stad.

In 2008 is een milieuzone voor vrachtauto’s ingesteld en per 1 januari 2017 een milieuzone voor bestelauto’s, en per 1-1-2018 voor brom- en snorfietsen, taxi’s en autobussen. In de Agenda Duurzaamheid (maart 2015) is de milieuzone voor brom- en snorfietsen voor het eerst aangekondigd. Op 5 januari 2016 zijn de uitgangspunten van de milieuzone door B&W vastgesteld. Het college heeft toen ingestemd met de toegangscriteria (2010 en ouder verboden) en de ingangsdatum (1 januari 2018). In het B&W-besluit (2 februari 2016) “Maatregelpakket Schone Lucht voor Amsterdam” is deze milieuzone nader gespecificeerd en zijn toegangscriteria benoemd. Dit maatregelpakket – en de milieuzone voor brom- en snorfietsen – heeft vervolgens ter inspraak gelegen. Op basis van de inspraakreacties heeft het college het besluit aangepast en ter besluitvorming aan de Raad voorgelegd. De Raad heeft op 22 juni 2016 ingestemd met het maatregelpakket én de milieuzone.

In het besluit zijn de belangrijkste karakteristieken van de milieuzone vastgesteld. Deze betreffen geen toegang voor brom- en snorfietsen met datum eerste toelating (DET) 2010 en ouder, de begrenzing van de milieuzone betreft bebouwde kom, uitgezonderd de dorpen in landelijk Noord (Durgerdam,Holysloot, Ransdorp en Zunderdorp) en ingangsdatum is 1-1-2018.

Met de vaststelling van de Agenda Duurzaamheid in maart 2015 door de Raad is de basis gelegd voor koers naar uitstootvrij vervoer in de stad in 2025. De ambitie van de Agenda Duurzaamheid is om zoveel mogelijk verkeersgroepen uitstootvrij te hebben in 2025. Voor alle doelgroepen wordt daarmee duidelijkheid en een handelingsperspectief geboden voor de langere termijn. Om uitstootvrij in 2025 te bereiken wordt er gezocht naar een zo breed mogelijke samenwerking voor maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit. Dit betreft een integraal pakket van maatregelen dat zowel faciliterend, als stimulerend en regulerend is. Iedereen die een vervuilend vervoersmiddel in de stad gebruikt, heeft de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan gezondere lucht. De focus ligt daarbij op de belangrijkste vervuilende voertuigen van de verkeersgroepen: vrachtauto’s, bestelauto’s, taxi’s, autobussen, personenauto’s en brom- en snorfietsen.

Op 22 juni 2016 is - na inspraak - door de gemeenteraad het maatregelpakket “Schone Lucht voor Amsterdam; op weg naar uitstootvrij 2025” vastgesteld. Dit maatregelpakket is een concrete uitwerking van de milieuzones die in de Agenda Duurzaamheid zijn opgenomen. Dit betreft de milieuzone voor bestelauto’s (per 1-1-2017), de milieuzone voor brom- en snorfietsen, taxi’s en autobussen (allen per 1-1-2018).

Dit verkeersbesluit betreft de milieuzone voor brom- en snorfietsen. Door invoering van de milieuzone voor brom- en snorfietsen worden de doelstellingen uit de Wegenverkeerswet zoals eerder genoemd, gediend. Het invoeren van de milieuzone is een noodzakelijk en geschikt instrument om het luchtkwaliteitsdoel te bereiken.

Over de schadelijke effecten van 2- en 4-takt brom- en snorfietsen op de luchtkwaliteit is door TNO onderzoek gedaan; In de Notitie Schone Lucht voor Amsterdam (bijlage 2 bij Raadsbesluit), de rapportage van TNO “Bijdrage van brom- en snorfietsen aan de luchtverontreiniging in Amsterdam” (bijlage 8 bij Raadsbesluit) en ook de Nota van Beantwoording (bijlage 3 bij Raadsbesluit) wordt hier uitvoerig op ingegaan. Deze informatie is te raadplegen via www.amsterdam.nl/milieuzone.

De milieuzone van Amsterdam is een ruimtelijk begrensd gebied dat is gelegen binnen de gemeente Amsterdam, waar om reden van leefbaarheid, in het bijzonder milieuhinder met betrekking tot lucht en geluid, een selectief toelatingsbeleid voor voertuigen wordt gehanteerd in relatie tot de door die voertuigen veroorzaakte milieuhinder. De omvang van deze milieuzone voor brom- en snorfietsen is weergegeven op de kaart in bijlage 1. De dorpen in landelijk Noord (Durgerdam,Holysloot, Ransdorp en Zunderdorp) zijn uitgezonderd. De bijdrage van brom- en snorfietsen aan de gezondheidsproblematiek is hier een minder groot probleem dan in de stedelijke bebouwde kom.

Dit maakt de begrenzing van de milieuzone eenduidiger en overzichtelijker. De milieuzone is van toepassing op alle straten die vallen in de zone zoals aangegeven op de kaart van bijlage 1.

Als toegangscriterium voor de milieuzone voor brom- en snorfietsen geldt: geen toegang voor brom- en snorfietsen met datum eerste toelating (DET) 2010 en ouder. Vanaf 2011 is het voertuigpark merkbaar verschoond omdat er sinds die tijd weinig 2-takt voertuigen op de markt zijn gekomen.

Bij voorkeur is Amsterdam alleen toegankelijk voor zero emissie voertuigen. Die ambitie is vastgelegd per 2025. Het per 2018 uitsluiten van alle niet-zero emissie brom- en snorfietsen in de stad is echter niet reëel. Daarom is gekozen voor een genuanceerde opzet: 2025 voor elektrisch en 2018 een milieuzone voor brom- en snorfietsen ouder dan 7 jaar (DET 01-01-2011). Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de belangen van de voertuiggebruikers; zij worden niet gedwongen om hun relatief jonge brom- of snorfiets in te wisselen voor een zero emissie variant.

Doel van de milieuzone is verschonen van de lucht. Door voertuigen van 2010 en ouder te verbieden, worden voertuiggebruikers gestimuleerd om een schoner alternatief te kiezen voor hun verplaatsing. Dit kan een nieuwe(re) brom- of snorfiets zijn, maar liever nog door over te stappen op een fiets, e-bike of elektrische scooter. Daarnaast wordt door het verbod op voertuigen van 2010 en ouder een relatief groot deel 2-takt brom- en snorfietsen verboden; deze zijn nog vervuilender dan de 4-takt modellen.

Met BOVAG en RAI Vereniging is een intentieovereenkomst gesloten (9 mei 2016) over de volgende zaken: het toegangscriterium (geen toegang met een DET van 2010 en ouder); de omvang milieuzone brom- en snorfietsen (bebouwde kom); ontheffingsmogelijkheden (voor 4-takt na 1-1-2008); dealers voeren de toetsing uit of een brom- of snorfiets een 4-takt model betreft en communiceren deze informatie naar de gemeente die formeel ontheffing verstrekt (deze toetsing wordt verricht door dealers die instemmen met een verkoopstop voor 2-takt (euro 0,1,2,3) brom- en snorfietsen); de bij de RAI Vereniging aangesloten leveranciers leveren per 1-1-2017 geen 2-takt brom- en snorfietsen meer in Amsterdam (uitgezonderd de schonere 2-takt die aan de Euro4-norm voldoet); BOVAG adviseert en begeleidt haar leden om per 1-1-2017 geen nieuwe 2-takt bromen snorfietsen meer te verkopen. Deze intentieovereenkomst is opgenomen in bijlage 3.

De milieuzone zal worden gehandhaafd door middel van een ANPR-systeem (automatic number plate recognition) op belangrijke wegen in de stad en inzet van mobiele ANPR op wisselende locaties in de stad. Deze inzet is nodig omdat een deel van de brom- en snorfietsen de stad niet uit komt. Daarnaast worden ook bijzondere opsporingsambtenaren voor de handhaving ingezet.

De invoering van de milieuzone voor brom- en snorfietsen wordt geflankeerd met een ontheffingenbeleid en een subsidieregelingvoor schoon vervoer.

Ontheffingenbeleid

Gelet op het bepaalde in artikel 62 juncto 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens zijn Burgemeester en Wethouder bevoegd ontheffing te verlenen van het bij dit besluit in het leven geroepen verbod. Het ontheffingenbeleid is separaat vastgesteld en de volgende groepen komen daarvoor in aanmerking.

•Bezitters van een 4-takt voertuig jonger dan “DET” 01-01-2008. De ontheffing wordt alleen

verleend aan voertuigen die maximaal 10 jaar oud zijn (er is hiervoor gekozen omdat het college en de BOVAG en RAI 10 jaar een redelijke, gemiddelde gebruiksduur achten). Dit betekent dat er na 2021 geen ontheffingen meer worden verstrekt (alle voertuigen van 1-1-2011 zijn dan immers 10 jaar oud).

 • Minder validen met een 4-takt voertuig jonger dan “DET” 01-01-2005.

 • Bezitters van gehandicaptenvoertuigen en brommobielen (gehandicaptenvoertuigen hebben geen kentekenplaat en op het gebruik van deze voertuigen zal niet worden gehandhaafd; brommobielen hebben wel een kentekenplaat en zijn ontheven);

 • Bezitters van brom- en snorfietsen van 30 jaar en ouder (oldtimerontheffing voor het weekend).

 • Bezitters van brom- en snorfietsen met een DET van 2010 en ouder met een elektrische motor. of een Euro4-motor.

Subsidie “Schoon Vervoer”

Het college stelt ter stimulering van de overstap van een (oude) brom- of snorfiets naar een schone manier van reizen een subsidie beschikbaar. Deze subsidieregeling wordt in de eerste helft van 2017 nader uitgewerkt en zal waarschijnlijk rond de zomer 2017 worden vastgesteld.

Bebording milieuzone

Ter uitvoering van de milieuzone is gekozen voor zonaal uitgevoerde borden C13; een geslotenverklaring voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen, met in werking zijnde motor met onderbord met daarop “2010 en ouder”. Tevens wordt onderbord geplaatst met de tekst “milieuzone” met het symbool van een “camera”.

De tekst op het onderbord “2010 en ouder” voor brom- en snorfietsen betekent dat brom- en snorfietsen met een “DET” van 2011 en jonger de milieuzone in mogen. Hiermee worden brom- en snorfietsen met “DET” van 2010 en ouder, geweerd uit de milieuzone.

Op het onderbord wordt geen melding gemaakt van uitgezonderde groepen waarvoor ontheffing wordt verleend.

Bezitters van een 4-takt voertuig jonger dan “DET” 01-01-2008 (voertuigen maximaal 10 jaar oud) en minder validen (aantoonbaar met medische verklaring) met een 2- en 4-takt voertuig jonger dan “DET” 01-01-2005 en bezitters van brommobielen krijgen een ontheffing en mogen in de milieuzone rijden.

De gesloten verklaringszoneborden en vooraankondigingsborden (zie bijlage 2) worden geplaatst op die plekken waar men nog een keuze heeft om de milieuzone te betreden dan wel te negeren. Gelet op de grootte van de zone zullen ook binnen de zone herhalingszoneborden worden geplaatst.

Belangenafweging

 • De gemeente Amsterdam kiest voor een eenduidig beleid: iedereen die een vervuilend vervoersmiddel in de stad gebruikt, heeft de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan gezondere lucht;

 • De raad heeft na inspraak ingestemd met de milieuzone voor brom- en snorfietsen. Tevens is in het voortraject uitvoerig overlegd met de relevante belangenorganisaties over de inhoud en wijze van invoering van de milieuzone voor brom- en snorfietsen. Dit heeft geresulteerd in de intentieovereenkomst van 9 mei 2016;

 • Bij het vaststellen van de leeftijdseis voor de milieuzone is een belangenafweging gemaakt waarbij onder andere rekening is gehouden met de technische ontwikkeling van betreffend voertuigpark.

Op basis van deze kennis vindt de gemeente de leeftijdseis waarmee brom- en snorfietsen van 2010 en ouder worden geweerd, realistisch en redelijk;

 • De gemeente begrijpt dat deze maatregel ingrijpend kan zijn. De maatregel wordt getroffen in het belang van de gezondheid van alle inwoners en bezoekers van Amsterdam. De gemeente maakt daarom een belangenafweging, waarbij het algemeen belang (dat gediend wordt door de milieuzone) in dit geval zwaarder weegt dan het individuele belang;

 • Ontheffingen worden verleend aan bezitters van een 4-takt voertuig jonger dan “DET” 01-01-2008 (alleen verleend aan voertuigen die maximaal 10 jaar oud zijn) en minder validen met een 4-takt voertuig jonger dan “DET” 01-01-2005;

 • Voortvloeiende uit motie 719 wordt ontheffing verleend aan brom- en snorfietsen van 30 jaar en ouder (oldtimers) voor de weekenden;

 • Gehandicaptenvoertuigen en brommobielen vallen buiten de instelling van een milieuzone voor brom- en snorfietsen. Gehandicaptenvoertuigen hebben geen kenteken en op het gebruik ervan zal niet worden gehandhaafd. Brommobielen hebben wel een kentekenplaat en zijn ontheven;.

 • Het in artikel 24 van het BABW bedoelde overleg met de vertegenwoordiger van de korpschef van de Nationale politie, regionale eenheid Amsterdam heeft plaats gevonden en de politie is akkoord met dit besluit.

Besluit:

 • 1.

  Het vaststellen van een zonaal uitgevoerde geslotenverklaring voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen, met in werking zijnde motor door het plaatsen van zoneborden C13z en C13ez volgens bijlage 1 van  het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, met onderborden waarop is aangegeven voor welke categorie deze bordengelden (brom- en snorfietsen van 2010 en ouder);

 • 2.

  De geslotenverklaring is van toepassing op alle straten die gelegen zijn in de op de kaart in bijlage 1 aangegeven zone. Deze kaart maakt integraal onderdeel uit van dit besluit;

 • 3.

  dit besluit wordt aangehaald als “Milieuzone brom- en snorfietsen Amsterdam”.

Namens het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

Mw E. Schieven

Directeur Verkeer en Openbare Ruimte

Bijlagen

1 Tekening Milieuzone Amsterdam

2 Voorbeeld zone- en vooraankondigingsbord met onderbord

3 Intentieovereenkomst BOVAG RAI vereniging

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Als verzenddatum van uw bezwaar geldt de poststempel op uw bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

College van burgemeester en wethouders

T.a.v. Directie Juridische Zaken

Postbus 202

1000 AE AMSTERDAM

Of per mail naar: bezwaarenberoep@amsterdam.nl

Vermeld in uw bezwaarschift altijd:

 • Uw naam, adres en telefoonnummer

 • De datum waarop u het bezwaar schijft en uw handtekening

 • Het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit

 • Waarom u bezwaar maakt.

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop uw bezwaarschrift wordt behandeld.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift is? Stuur dan een machtiging mee.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Het besluit blijft dus gelden.

Is dit voor u nadelig en kunt u de afloop van de bezwaarprocedure niet afwachten? Dan kunt u, als u een bezwaarschrift hebt ingediend, om een voorlopige voorziening vragen bij:

De Voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam

Sector Bestuursrecht Algemeen

Postbus 75850

1070 AW Amsterdam