Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergStaatscourant 2017, 33717VerkeersbesluitenVerkeersbesluit DVB17-17

Logo Geertruidenberg

Onderwerp: Voetgangersoversteekplaats Lindonklaan in Raamsdonksveer

Ondergetekende, handelend namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg, daartoe gemachtigd middels het van kracht zijnde mandaatbesluit.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeerbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering

Uit het oogpunt van:

 • 1.

  Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • 2.

  Het in stand houden van de weg en waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

Is het gewenst om een voetgangersoversteekplaats te realiseren op de Linkdonklaan in Raamsdonksveer.

In september 2016 is het beleidsplan “Oversteken doen we zo!” door de gemeenteraad vastgesteld. Een onderdeel van dit besluit is om een voetgangersoversteekplaats te realiseren op de Lindonklaan. De Lindonklaan is een looproute voor schoolgaande kinderen.

Om een vorm van schijnveiligheid te voorkomen wordt ter hoogte van de oversteekplaats een feitelijke maatregel uitgevoerd, waarmee de weg wordt versmald. Dit remt de snelheid van het gemotoriseerd verkeer waarmee een veilige oversteek geboden wordt.

Concreet betekent dit:

 • -

  dat voetgangers ter hoogte van de voetgangersoversteekplaats voorrang hebben bij het oversteken op het gemotoriseerd- en fietsverkeer op de Lindonklaan;

 • -

  dat het genoemde wegvak in beheer is bij de gemeente Geertruidenberg;

 • -

  dat er geen redenen zijn om aan te nemen dat deze maatregelen belanghebbenden onevenredig worden benadeeld, noch dat door te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie ontstaat.

Gehoord

Met betrekking tot dit verkeersbesluit is, overeenkomstig artikel 24 BABW, overleg gepleegd de gemandateerde namens de Korpschefs van de Politiedistricten Hart van Brabant en de Baronie van de Regio-Eenheid Zeeland, West-Brabant.

BESLUIT

 • 1.

  Door het plaatsen van verkeersborden L2f van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, en het aanbrengen van verkeerstekens op het wegdek een voetgangersoversteekplaats aan te wijzen.

Bij dit besluit behoort de volgende tekening:

 • -

  DVB17-17 Situatietekening

Raamsdonksveer, 07-06-2017

Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg

Namens deze,

H.H.A.M. de Jongh

Clustermanager Buitenruimte

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

 • 1.

  Tegen dit besluit kunt u op grond van artikel 8:1 en 7:1 Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet dan worden ingediend binnen zes weken na de dag van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg, postbus 10.001, 4940 GA Raamsdonksveer. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet.

  Een bezwaarschrift moet tenminste bevatten:

  • -

   Handtekening;

  • -

   Naam en adres van de indiener;

  • -

   Dagtekening;

  • -

   Aanduiding of omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

  • -

   Grond(en) van het bezwaar (motivering) 

 • 2.

  Als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist kunt u op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening vragen. Dit verzoek kunt u sturen aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda (telefoon 088-3611553, fax 088-3610284) of via http//loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening nodig (DigiD). Het vragen van een voorlopige voorziening is mogelijk indien u binnen de genoemde termijn ook een bezwaarschrift indient. U bent griffierecht verschuldigd. De griffier van de Rechtbank kan u informeren over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.