Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergStaatscourant 2017, 33671VerkeersbesluitenVerkeersbesluit DVB17-11

Logo Geertruidenberg

Onderwerp: Fietsers in tweerichtingen langs Stationsweg - Geertruidenberg

Ondergetekende, handelend namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg, daartoe gemachtigd middels het van kracht zijnde mandaatbesluit.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeerbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering

Uit het oogpunt van:

  • 1.

    Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • 2.

    Het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • 3.

    Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Is het gewenst om fietsen in twee richtingen toe te staan aan de Noordzijde van de Stationsweg in Geertruidenberg. Tevens wordt de fietsoversteek in tweerichtingen op de Bergsedijk bij de rotonde beperkt tot een oversteek in 1 richting.

De Stationsweg is een drukke fietsroute. Veel middelbare scholieren maken gebruik van de fietspaden langs deze weg om naar het Dongemond college te rijden. Er zijn verschillende oversteeklocaties langs de Stationsweg. Bij de rotonde onderaan de Bergse Brug ligt een rotonde. Daar kunnen fietsers de Bergsedijk in twee richtingen oversteken. Fietsers zitten op deze rotonde in de voorrang. Overstekende fietsers over de Bergsedijk die vanaf de brug komen, leveren problemen op. Doordat ze van de brug komen is hun snelheid relatief hoog. De huidige inrichting van deze oversteek zorgt ervoor dat fietsers van achter auto’s vandaan komen. Dit in combinatie met de hogere snelheid zorgt voor onveilige situaties.

Vanwege de bovengenoemde oversteek zijn er veel fietsers die aan de noordzijde tegen de richting in fietsen. Hierdoor wordt de oversteek gemeden. Het is echter niet toegestaan om aan de noordzijde in oostelijke richting te fietsen. Om de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren wordt dit wel toegestaan. Omdat fietsers langs de Stationsweg aan de noordzijde mogen fietsen is het niet meer nodig om bij de rotonde de Bergsedijk in twee richtingen over te steken.

Door deze maatregel zijn er minder oversteekbewegingen op de Stationsweg. Dit komt de verkeersveiligheid, vanwege een lagere kans op ongevallen, van zowel fietsers als automobilisten ten goede.

Concreet betekent dit:

  • 1.

    Dat het gebied in beheer is van de gemeente Geertruidenberg;

  • 2.

    Dat het gebied binnen de bebouwde kom ligt;

  • 3.

    Dat deze verkeersmaatregel de verkeersveiligheid en doorstroming bevordert;

  • 4.

    Dat de benoeming geen ernstige inbreuk doet op het straatbeeld en/of groenvoorziening

Gehoord

Met betrekking tot dit verkeersbesluit, is overeenkomstig artikel 24 BABW, overleg gepleegd met de gemandateerde namens de korpschefs van de Politiedistricten Hart van Brabant en de Baronie van de Regio-Eenheid Zeeland, West-Brabant.

Belangenafweging

Er zijn geen redenen om aan te nemen dat door bovengenoemde maatregelen belanghebbenden onevenredig worden benadeeld, noch dat door te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie ontstaat.

BESLUIT

  • 1.

    Het plaatsen van verkeersbord G11 uit bijlage 1 van het RVV 1990 en onderborden OB52, OB502, OB503OB02 en OB505;

  • 2.

    Het verwijderenv an verkeersbord C4 uit bijlage 1 van het RVV 1990 en onderborden OB501;

  • 3.

    Door het aanbrengen en verwijderen van haaientanden verkeerstekens op het wegdek de voorrang regelen.

Bij dit besluit behoort de volgende tekening:

  • 1.

    DVB17-11 Situatietekening

Raamsdonksveer, 07-06-2017

Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,

Namens deze,

H.H.A.M. de Jongh

Clustermanager Buitenruimte

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

  • 1.

    Tegen dit besluit kunt u op grond van artikel 8:1 en 7:1 Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet dan worden ingediend binnen zes weken na de dag van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg, postbus 10.001, 4940 GA Raamsdonksveer. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet.

    Een bezwaarschrift moet tenminste bevatten:

    - handtekening;

    - naam en adres van de indiener;

    - dagtekening;

    - aanduiding of omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

    - grond(en) van het bezwaar (motivering).

  • 2.

    Als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist kunt u op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening vragen. Dit verzoek kunt u sturen aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda (telefoon 088-3611553, fax 088-3610284) of via http//loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening nodig (DigiD). Het vragen van een voorlopige voorziening is mogelijk indien u binnen de genoemde termijn ook een bezwaarschrift indient. U bent griffierecht verschuldigd. De griffier van de Rechtbank kan u informeren over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.