Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CuijkStaatscourant 2017, 33004Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010, Cuijkseweg ong., Haps’

Logo Cuijk

Burgemeester en wethouders van Cuijk maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010, Cuijkseweg ong., Haps’ heeft vastgesteld op 22 mei 2017. Het bestemmingsplan is ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Er is geen exploitatieplan vastgesteld.

Het plangebied ligt aan de Cuijkseweg ongenummerd, ten noorden van nummer 23, te Haps (5443 PA). Het plan maakt het bouwen mogelijk van een vrijstaande woning met bijgebouwen ter plaatse van de twee te slopen varkensstallen met bijgebouwen, in het kader van de regeling Ruimte voor Ruimte.

Het bestemmingsplan, vaststellingsbesluit en de bijbehorende stukken liggen zes weken ter inzage van woensdag 14 juni 2017 tot en met dinsdag 25 juli 2017. Een uitgeprint exemplaar kan worden ingezien bij de publieksbalie in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Tegen betaling zijn afschriften verkrijgbaar. U kunt de stukken ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder ID-nummer NL.IMRO.1684.18BPcuijkseweghaps-VA01.

Gedurende de voornoemde (beroeps)termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen. 

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Aan zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 26 juli 2017. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingesteld, treedt het besluit niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist.

Cuijk, 13 juni 2017

Burgemeester en wethouders van Cuijk