Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaStaatscourant 2017, 3235OverigVerkeerssituatie Godevaert Montensstraat, Eerste Markstraat en Tweede Markstraat

Logo Breda

DV17VB0052 d.d. 19 januari 2017

 

Burgemeester en wethouders van Breda

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

Het Algemeen Mandaatbesluit Breda 2016, vastgesteld door burgemeester en wethouders op 28 juni 2016, van kracht geworden op 6 juli 2016, inzake de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten.

Overwegende:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Uit het oogpunt van:

 • Het verzekeren van de veiligheid op de wegen

 • Het beschermen van de weggebruikers en passagiers

 • Het in standhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan

Is het gewenst om

De verkeerssituatie op de Godevaert Montensstraat, Eerste Markstraat en Tweede Markstraat aan te passen. Een en ander zoals weergegeven op de bijgevoegde tekening ‘Bebordingstekening Godevaert Montensstraat nieuwe situatie’ met tekeningnummer 299011.

Motivering

In de Godevaert Montensstraat, Eerste Markstraat en Tweede Markstraat wordt in 2017 het riool vervangen. Hierdoor moet de verharding van de gehele straat verwijderd worden. Dit is een natuurlijk moment om de verkeerssituatie in de straten tegen het licht te houden.

Momenteel zijn de Eerste en Tweede Markstraat ingericht als woonerf en de Godevaert Montensstraat en Marksingel als 30 km zone. De richtlijnen voor woonerven schijven voor dat bij de in- en uitgangen van een woonerf een in- of uitritconstructie moet liggen. Bestuurders die van een in- uitritconstructie komen moeten al het kruisende verkeer voorrang geven. Dit betekent dat het verkeer op de Godevaert Montensstraat en Marksingel voorrang heeft op de straten van rechts. Dit is ongebruikelijk binnen een 30 km zone. Door de gebruikelijke gelijkwaardigheid op kruispunten wordt de snelheid van het verkeer geremd en houdt men zich sneller aan de maximumsnelheid van 30 km/u. Doordat de Marksingel en de Godevaert Montensstraat nu voorrang hebben op de zijstraten wordt er regelmatig te hard gereden. Hierdoor ontstaan verkeersonveilige situaties.

 

Besloten is de bebording omtrent de woonerven te verwijderen en in de nieuwe situatie (na de werkzaamheden aan het riool) de in- en uitritconstructies niet terug te brengen. Hierdoor ontstaat de situatie dat voorrangssituatie op de kruispunten gelijkwaardig wordt en verkeer van rechts voorrang heeft. Dit past ook binnen de gebruikelijke inrichting in een 30 km zone zoals deze in geheel Breda wordt toegepast.

 

De borden G5, erf,en G6, einde erf, worden verwijderd van de Eerste Markstraat en Tweede Markstraat. Een en ander zoals opgenomen op de bij dit besluit behorende tekening ‘Bebordingstekening Godevaert Montensstraat nieuwe situatie’ met tekeningnummer 299011. De overige borden op de tekening zijn bestaande borden deze vallen derhalve buiten dit verkeersbesluit.

Belangenafweging

In de Godevaert Montensstraat en de Marksingel wordt regelmatig te hard gereden door het gemotoriseerd verkeer waardoor verkeersonveilige situaties ontstaan. Om het verkeer te remmen is besloten de inrichting als woonerf van de Eerste en Tweede Markstraat op te heffen waardoor gelijkwaardige voorrangssituaties ontstaan.

 

De wijziging in de verkeerssituatie betreft dat het verkeer vanuit de Eerste Markstraat en Tweede Markstraat voorrang heeft op verkeer op de Godevaert Montensstraat en Marksingel. Doordat men rekening houden met verkeer van rechts wat voorrang heeft zal een groter deel van het gemotoriseerd verkeer zijn snelheid aanpassen en langzamer rijden. Hierdoor wordt de verkeersveiligheid verbeterd.

 

Niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld dan wel dat door de te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de politie Breda.

Besluiten

 • I.

  In de Eerste Markstraat en de Tweede Markstraat het bord G5, erf, en G6, einde erf, te verwijderen aan het begin en het einde van de straat.

 • II.

  Een en ander overeenkomstig tekening, ‘Bebordingstekening Godevaert Montensstraat nieuwe situatie’ met tekeningnummer 299011.

 • III.

  De datum van openbaarmaking van dit verkeersbesluit te bepalen op 19 januari 2017.

   

Breda, 19 januari 2017.

 

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Breda,

namens dezen,

Medewerker beleid & advies

 

A.Kuijpers.

Ter inzage

Het verkeersbesluit is voor een ieder in te zien via www.overheid.nl en www.officielepublicaties.nl. Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de heer R. van Heijningen via telefoonnummer 14 076.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda. Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten:

 • a.

  naam en adres

 • b.

  de dagtekening

 • c.

  omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift gericht is; Verkeersbesluit ‘Verkeerssituatie Godevaert Montensstraat, Eerste Markstraat en Tweede Markstraat’

 • d.

  de gronden van het bezwaar

U wordt verzocht, indien mogelijk, een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, mee te zenden.

Indien een bezwaarschrift is ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen het rechtsgebied waar de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft, een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening (waaronder schorsing) indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bijlagen

Tekening ‘Bebordingstekening Godevaert Montensstraat nieuwe situatie’ met tekeningnummer 299011.