Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlaardingenStaatscourant 2017, 32243OverigWijzigingsplannen vastgesteld en besluiten hogere waarden Wet geluidhinder gewijzigd vastgesteld, Mariskwartier - Patrimoniumbuurt en Mariskwartier - Jozef Israëlstraat, Vlaardingen

Logo Vlaardingen

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen maken ingevolge het bepaalde in art. 3.8 juncto 3.30 t/m 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 110 c Wet geluidhinder (Wgh) het volgende bekend.

 

Wijzigingsplannen

Op 30 mei 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders de wijzigingsplannen Mariskwartier - Patrimoniumbuurt en Mariskwartier - Jozef Israëlstraat vastgesteld.

Het deel Patrimoniumbuurt betreft het gebied tussen de Patrimoniumstraat, de Mesdagstraat, de

Marisstraat, de Gedempte Biersloot, de Cronjéstraat en de Jozef Israëlstraat. Het deel Jozef Israëlstraat ligt aangrenzend in een strook langs de Jozef Israëlstraat.

De voornaamste doelstelling van de wijzigingsprocedure is het verkrijgen van een planologisch-juridisch kader voor de voorgenomen ontwikkeling van het Mariskwartier in Centrum West. Het deel

Patrimoniumbuurt betreft de voorgenomen realisatie van 24 woningen, 107 appartementen (waarvan 18 koopappartementen) en circa 150 m² aan nog in te vullen ruimte in de plint. Het deel Jozef Israëlstraat betreft de voorgenomen realisatie van 10 woningen (6 koopwoningen en 4 huurwoningen).

Er zijn drie zienswijzen ingediend met betrekking tot de ontwerpwijzigingsplannen, die deels gegrond zijn verklaard en aanleiding gaven om de wijzigingsplannen aan te passen, maar die geen aanleiding gaven de wijzigingsplannen formeel gewijzigd vast te stellen.

 

Besluiten hogere waarden Wgh

De twee besluiten voor het vaststellen van hogere waarden Wet geluidhinder (Wgh) die betrekking hebben op de wijzigingsplannen zijn naar aanleiding van een ingediende zienswijze gewijzigd vastgesteld. De wijziging betreft aanpassingen die voortvloeien uit het Regionaal Afsprakenkader Geluid & Ruimtelijke Ontwikkeling (RAK).

 

Beroep

Gedurende voornoemde termijn van 6 weken, van 9 juni 2015 t/m 20 juli 2015, kan tegen het vaststellingsbesluit beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag, door (a) de indiener van de zienswijze en (b) een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

 

Tevens is het mogelijk gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien een spoedeisend belang zulks vereist. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor zowel het instellen van beroep als het verzoeken om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

 

Vlaardingen, 8 juni 2017

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen.