Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bodegraven-ReeuwijkStaatscourant 2017, 31842OverigONTWERPBESLUIT VASTSTELLEN HOGERE WAARDEN GELUID MAXIMA FASE 3

Logo Bodegraven-Reeuwijk

Burgemeester en wethouders zijn v oornemens het volgende besluit te nemen:

Maxima locatie te Waarder, Bodegraven-Reeuwijk: het vaststellen van hogere geluidswaarden voor de nieuwbouw van woningen. Het besluit tot het vaststellen van een hogere waarde wordt gecombineerd met het vaststellen van het ontwerp wijzigingsplan ‘Maxima fase 3a’ en ontwerpbestemmingsplan ‘Maxima fase 3b’. Met het besluit wordt gemotiveerd afgeweken van de beleidsregel Hogere Waarden, Regio Midden-Holland.

Beschikbaar

Dit ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken kunt u van donderdag 8 juni 2017, gedurende zes weken (dus tot en met woensdag 19 juli 2017) inzien bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Het ontwerpbesluit ligt op de volgende wijzen ter inzage:

  • -

    digitaal als pdf-bestand op de gemeentelijke website: https://gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/overzicht-ruimtelijke-plannen (onder ontwerpwijzigingsplan ‘Maxima fase 3a’ of ontwerpbestemmingsplan Maxima fase 3b);

  • -

    op papier en digitaal tijdens de openingsuren in het Klantcontactcentrum ‘Bij Everts’ aan de Julianastraat 6 in Bodegraven.

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden een zienswijze over het ontwerpbesluit, onder vermelding van kenmerk 2017132126, indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk, per adres: Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (telefoon 088 – 5450 000). Uw zienswijzen kunnen tevens per e-mail worden ingediend via info@odmh.nl.

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen naar voren brengen over een ontwerpbesluit, kunnen later beroep instellen tegen het definitieve besluit.