Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MenameradielStaatscourant 2017, 31416OverigNr: 13 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel;

Logo Menameradiel

Gelet op de bepalingen vanuit de Wegenverkeerswet, het Reglementverkeerstekens en verkeersregels 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

Overwegende dat,

 • Door een overvloed aan verkeerstekend in de openbare ruimte de functionaliteit en invloed op het gedrag van de weggebruiker afneemt,

 • Het gemeentelijk beleid erop is gericht om het areaal aan verkeerstekens met name in de 30km/uur zones terug te dringen en zo mogelijk enkel de algehele verkeersregels van toepassing te laten zijn,

 • Onlangs door ons college besloten is een groot aantal van deze verkeersmaatregelen / verkeersbesluiten in het noordelijk deel van Berltsum in te trekken c.q. op te heffen.

 • In het kader van de herinrichting van de Buorren te Berltsum is vastgesteld dat de straat gelet op het karakter van dit deel van de oude dorpskern het wenselijk is een autovrij straatbeeld te creëren,

 • In dit licht de nieuwe situatie slechts voorziet in parkeervoorzieningen ten behoeve van winkelend publiek en bezitters van een voertuig gebonden gehandicaptenparkeerplaats,

 • Het tegengaan van oneigenlijk parkeergedrag het in het kader van handhaving noodzakelijk wordt geacht een parkeerregeling te treffen,

 • Dit besluit strekt, gelet op artikel 2 lid .. van de Wegenverkeerswet tot het verzekeren van de vrijheid van het wegverkeer,

 • Dit besluit de instemming heeft van de verkeer coördinator van politie, district De Wadden in Sint Annaparochie.

  Besluiten:

  • 1.

   Door plaatsing van het bord E01 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, een parkeerverbod in te stellen aan weerszijden van de Buorren, te Berltsum gelegen tussen de Tsjerkestrjitte en de aansluiting met It Skil,

  • 2.

   Door plaatsing van de borden E10 en E11 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, een parkeerschijfzone in te stellen aan weerzijden van het gedeelte van de Buorren te Berltsum gelegen tussen de Tsjerkestrjitte en de Ramshoornstrjitte,

  • 3.

   Dit besluit officieel bekend te maken via de Staatscourant en ter informatie in het gemeentelijke mededelingenblad “Ynformaasje”.

   Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de

   gemeente Menameradiel in haar vergadering van 18 april 2017.

   de secretaris, de burgemeester,