Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MenameradielStaatscourant 2017, 31285OverigNr.: 12 De raad van de gemeente Menameradiel;

Logo Menameradiel

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 februari 2017.

Overwegende om uit het oogpunt van volledigheid, bestaande onvolkomenheden en tekortkomingen in de besluitenlijst met betrekking tot de grenzen bebouwde kom aan te vullen / te rectificeren.

Gelet op artikel 20a van de Wegenverkeerswet en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW),

Gelet op de wettelijke plicht tot het hebben van een actuele gemeentelijke wegenlegger, het van belang is te voorzien in een volledig en actueel besluit grenzen bebouwde kom Menameradiel,

Gelezen het advies van de verkeerscoördinator van politie Friesland van 7 maart 2017,

Besluit:

De grenzen bebouwde kom van gemeente Menameradiel ingevolge de Wegenverkeerswet als volgt vast te stellen:

Bitgum

 • op de Frânskeleane, op 10 meter ten zuiden van de as van It Tiltsje,

 • op de Liuwesingel, op 125 meter ten westen van de as van de Berltsumerdyk,

 • op de Langhústerwei, op 45 meter ten noordoosten van de as van de Buorren,

 • op de Alddyk richting N383, op 210 meter ten noordwesten van de as van de Buorren,

 • op de Alddyk, op 105 meter ten oosten van de as van de Doniastrjitte,

 • op de Feartswâl, op 10 meter ten zuiden van de woning nr.21,

Bitgummole

 • op de Lytsedyk, op 300 meter ten noorden van de as van de J. H. van Aismawei,

 • op de J. H. van Aismawei, op 130 meter ten oosten van de as van de Fuormanderij,

 • op de Ingelumerdyk, op 195 meter ten zuiden van de as van de Fuormanderij,

 • op de Menamerdyk, op 25 meter ten zuidwesten van de as van It Bosklân,

 • op It Bosk, op 97 meter ten westen van de as van de Langestraat,

 • op de Langestraat, op 30 meter ten zuiden van de as van de Hamerenweg,

Berltsum

 • op de Wiersterdyk, op 200 meter ten noorden van de as van de Kamp,

 • op de Bildtdyk, op 307 meter ten noorden van de as van de Bitgumerdyk,

 • op de Bitgumerdyk, op 30 meter ten zuidoosten van de as van De Keats,

 • op It Achtepaed, op 50 meter ten noordwesten van de as van de Koekoeksleane,

 • op de Tichelersdyk, op 40 meter ten noorden van de as van de Koekoeksleane,

 • op de Ofslach, op 20 meter ten oosten van de as van de Gernierswei,

 • op de Jetskereed, op 260 meter ten oosten van de as van de Gernierswei,

 • op de Kleasterdyk, op 61 meter ten oosten van de as van de Gernierswei,

 • op de Bûterhoeke, op 13 meter ten oosten van de as van de brug over de Berlikumervaart,

 • op de Bûterhoeke, op 27 meter ten noorden van de as van de Bûterhoeke in westelijke richting,

Blessum

 • op de Buorren, op 240 meter vanaf de oostelijke gevel van de Hervormde Kerk,

 • op It Súd, op 160 meter ten zuiden van de as van de Buorren,

Boksum

 • op de Nylânsdyk, op 150 meter ten oosten van de as van de Hegedyk,

 • op de Hegedyk, op 220 meter ten zuiden van de as van de Tiltsjedyk,

 • op de Hegedyk, op 190 meter ten noorden van de as van de Tiltsjedyk,

 • op It Blessumerpaed, op 130 meter ten westen van de as van de Tiltsjedyk,

 • op It Hylaerderpaed, op 70 meter ten zuiden van de as van de Buorren,

Deinum

 • op de Hegedyk, op 20 meter ten zuiden van de as van de Blessumerdyk,

 • op It Holt, op 13 meter ten zuiden van de as van de Skimerwei,

 • op It Holt, op 18 meter ten noorden van de as spoorlijn Leeuwarden – Harlingen,

 • op de Heechhiemsreed, op 15 meter ten westen van de as van de Sint Janswei,

 • op de Aldeleane, op 120 meter ten zuiden van de as van de Sint Janswei,

Dronryp

 • op de Lytsehuzen, op 170 meter ten zuiden van de as van de Headyk,

 • op de Harnzertrekwei, op 30 meter vanaf de as van het fietspad van de Strjitwei,

 • op de Siaerdamasingel, op 36 meter ten zuiden van het hart van de rotonde in de Strjitwei,

 • op It Heechpaed, op 170 meter ten zuiden van de as van de Strjitwei,

 • op de Hearewei, op 73 meter ten zuiden van het hart van de rotonde in de Strjitwei,

 • op de Skries, op 73 meter ten zuiden van het hart van de rotonde in de Strjitwei,

 • op de Puoldyk, op 115 meter ten oosten van de as van de Stranljip,

 • op de Headyk, op 250 meter ten westen van de as van de Lytsehuzen,

Ingelum

 • op de Tilledyk, op 50 meter ten zuiden van de as van de Buorren,

 • op de Tsjerkeleane, op 155 meter ten westen van de as van de Tilledyk,

 • op de Harnedyk, op 215 meter ten noorden van de as van de Da. Gronemanstrjitte,

Marsum

 • op de Bitgumerdyk, op 95 meter ten noorden van de as van de Tramstrjitte,

 • op de weg naar de spottersplaats, op 30 meter vanaf de as van de Bitgumerdyk,

 • op de Ljouwerterdyk, op 60 meter ten oosten van de as van de Tjalling van Eysingawei,

 • op de Hegedyk, op 145 meter ten noorden van de as van de A31 (fietstunnel),

 • op de Rypsterdyk, op 105 meter ten westen van de as van de Bokmasingel,

 • op It Franjumbuorsterpaed, op 13 meter ten noordwesten van de as van R. Veemanstrjitte,

Menaam

 • op de Ljochtmisdyk, op 50 meter ten westen van de as van It War,

 • op de Berltsumerdyk, op 400 meter ten noorden van de as van de Ljochtmisdyk,

 • op de Bitgumerdyk, op 420 meter ten noorden van de as van de brug over de Menamerfeart,

 • op de Mieddyk, op 85 meter ten oosten van de as van de Orxmasingel,

 • op de Rypsterdyk, op 45 meter ten zuiden van de as van de Hekkel,

 • op de Earnsekers, op 52 meter ten oosten van de as van de brug over de Menamerfeart, oostzijde,

 • op de Earnsekers, op 175 meter ten noorden van de as van het heechhout over de Menamerfeart,

Ritsumasyl

 • op de Hegedyk, op 50 meter ten zuiden van de as van de brug in het Sylsterrak,

 • op de Hegedyk, op 100 meter ten noorden van de as van de brug in het Sylsterrak,

 • op de ontsluitingsweg van de woonschepen, op 195 meter ten westen van de as van de parallelweg A31,

 • aan het fietspad richting Dronryp op 50 meter ten westen van de as van de Hegedyk,

Skingen / Schingen

 • op de Slappeterpsterdyk, op 20 meter ten oosten van de as van de brug over de Skingstervaart,

 • op de Skingsterdyk, op 140 meter ten zuidwesten van de as van de Alddyk,

 • op de Alddyk, op 100 meter vanaf de as van de Buorren,

Slappeterp

 • op de Menamerdyk, op 125 meter ten oosten van de as van de Skingsterdyk,

 • op de Menamerdyk, op 115 meter ten westen van de as van de Skingsterdyk,

 • op de Skingsterdyk, op 110 meter vanaf de as van de Menamerdyk,

 • op de Kastieltsjes op 165 meter vanaf de as van de Menamerdyk,

Wier

 • op de Hegedyk, op 32 meter ten zuiden van de as van de brug over het Wiersterrak,

 • op de Hegedyk, op 112 meter ten noorden van de as van de Lautawei,

 • op de Lautawei, op 30 meter ten oosten van de as van de Gernierswei,

Hiermee het besluit tot vaststellen grenzen bebouwde kom van 29 september 2011 in te trekken,

Aldus besloten door de raad van de gemeente Menameradiel in zijn openbare vergadering van 20 april 2017.

de griffier, de voorzitter,