Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2017, 29688Ruimtelijke plannenBestuurlijke lus bestemmingsplan “Aanlegplaatsen Vreeland Noordoost”, Stichtse vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht maken bekend dat het vastgestelde bestemmingsplan “Aanlegplaatsen Vreeland Noordoost” vanaf vrijdag 26 mei tot en met donderdag 6 juli ter inzage ligt.

Bestuurlijke lus

De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft het op 16 mei 2017 vastgestelde bestemmingsplan “Aanlegplaatsen Vreeland Noordoost” op 16 mei 2017 opnieuw vastgesteld naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van Staten van 18 januari 2017 (201605586/1/R2). Met deze uitspraak wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld gebruik te maken van de zogenoemde bestuurlijke lus: gebreken in een eerder vaststellingsbesluit, in dit geval dat van 1 juni 2016, kunnen worden hersteld zonder dat de gehele bestemmingsplanprocedure opnieuw moet worden doorlopen.

W ijzigingen Artikel 6, lid 6.2.3, en artikel 7, lid 7.2.2, onder b zijn aangepast en opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad. Concreet betekent dit dat de mogelijkheid voor een inlaat van water voor de naastgelegen natuurijsbaan mogelijk wordt gemaakt.

inzien Het raadsbesluit bestuurlijke lus van het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van vrijdag 26 mei 2017 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 te Maarssen. Tevens is het vastgestelde bestemmingsplan digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep Belanghebbenden kunnen tegen de aangebrachte wijziging (nieuw vaststellingsbesluit) beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Degenen die reeds eerder beroep hebben ingesteld tegen het besluit van 1 juni 2016 tot vaststelling van het bestemmingsplan “Aanlegplaatsen Vreeland Noordoost”, hoeven dat niet opnieuw te doen voor zover hun bezwaren betrekking hebben op de overige, ongewijzigd gebleven, planonderdelen.

Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak.