Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap Hollands NoorderkwartierStaatscourant 2017, 29647OverigBekendmaking vaststelling Projectplan Verbetering Boezemkade Schermer

Logo Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Op 17 mei 2017 heeft het College van Hoofdingelanden van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het projectplan Verbetering Boezemkade Schermer vastgesteld.

 

Projectplan

Het projectplan voorziet in aanvulling van grond op het talud en/of de berm aan de binnenzijde van de waterkering tussen Oudorp, Oterleek, Rustenburg, Ursem, Schermerhorn, Grootschermer en Driehuizen.

Het projectplan treedt in werking met ingang van de dag na die van het verschijnen van deze bekendmaking.

 

Inzage

Het besluit (projectplan) en de bijlagen zijn met ingang van de datum van verschijning van deze publicatie in te zien. U kunt de stukken inzien door de bij deze elektronische bekendmaking gevoegde bijlage(n) te openen. Kijk hiervoor links op deze pagina onder ‘Externe bijlagen’.

 

Beroep

Belanghebbenden kunnen met ingang van de dag na die waarop het besluit bekend is gemaakt gedurende een periode van zes weken een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. U kunt alleen beroep instellen bij de bestuursrechter wanneer u eerder een zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren heeft gebracht of als u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze over het ontwerpbesluit heeft ingediend.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste naam en adres van de indiener, dagtekening van het beroep, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep, bevatten. Als u beroep instelt moet u griffierecht betalen.

Het beroep schorst niet de werking van het besluit. Als u wilt dat het besluit wordt geschorst kunt u zich richten tot de voorzieningenrechter van de rechtbank met een verzoek om voorlopige voorziening.

  • 1.

    Crisis- en herstelwet

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Geef in het beroepschrift aan dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de heer K. Woestenburg of mevrouw A. Galema, telefoonnummer 072-5828282.