Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OegstgeestStaatscourant 2017, 29421Ruimtelijke plannenTerinzagelegging ontwerpbestemmingsplan, Brug Poelgeest 2017, gemeente Oegstgeest

Logo Oegstgeest

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Brug Poelgeest 2017’ met identificatiecode NL.IMRO.0579.BPBrugPoelgeest17-ON01, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, met ingang van 26 mei 2017tot 6 juli 2017 ter inzage ligt.

 

Het ontwerpbestemmingsplan maakt de realisatie van een brug over de Haarlemmertrekvaart mogelijk. Het bestemmingplan Brug Poelgeest 2017 voorziet in het planologisch mogelijk maken van een verbinding tussen de wijk Poelgeest in Oegstgeest en het Trekvaartplein in Leiden via een brug over de Haarlemmertrekvaart naar de Oegstgeesterweg. Omdat deze verbinding enkele keren de gemeentegrens tussen Leiden en Oegstgeest doorkruist, stelt elke gemeente voor het eigen grondgebied een bestemmingsplan vast.  

 

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente www.oegstgeest.nl>bestemmingplannen> nu-ter-inzage . Ook kunnen de stukken gedurende deze termijn , op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur, bij de receptie van het gemeentehuis, Rhijngeesterstraatweg 13 te Oegstgeest worden ingezien.

 

Zienswijzen

Tijdens deze termijn kan een ieder gemotiveerd zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen. Dit kan mondeling, maar wij geven de voorkeur aan een schriftelijk zienswijze. Vermeld altijd uw naam en adresgegevens. Anonieme zienswijzen nemen wij niet in behandeling. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan de gemeenteraad van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest, o.v.v. zaaknummer Z-17-103405 / zienswijze bestemmingsplan Brug Poelgeest 2017.Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak met een medewerker van Team Ruimte/ Beleid en Advies.